T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2014 YILI OCAK AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2014 Yılı Ocak ayı
Toplantı Tarihi :08/01/2014
Toplantı Saati: :16:00
Birleşim No :01
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Bünyamin ŞAHİN
Divan Katibi -1 : Nihat ATASOY (katıldı)
Divan Katibi -2 : Hüseyin TEMİZEL (katıldı)

Yığılca Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Yasanın 20.Maddesi gereği Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin Şahin’in Başkanlığında 2014 Yılı Ocak Ayı Olağan toplantısını yapmak üzere; 08/01/2013 Çarşamba günü Saat:16:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda Mutat olarak toplandı.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:
Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı 2014 Yılı 1.nci Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.
Yapılan Yoklama Neticesi;
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN
1-Seyfettin SARI, 2- Hasan YAĞCI, 3- Orhan ACAR, 4- Davut KALAY,5-Erdal AKIN 6- İlyas KAZAN 7- Nihat ATASOY 8-Fazlı KARTAL,9- Hüseyin TEMİZEL’in katıldıkları görüldü.
Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri : ——-
2014 yılı Ocak ayı 1.birleşim 1. oturumuna başlandı.

GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2013 Yılı Aralık Ayı Meclis Karar Özetlerinin Görüşülmesi:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 04/12/2013 Tarihli Aralık ayı Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO 1 GÜNDEM: 3.Maddesi: Denetim Komisyonuna Üye Seçimi:
Başkanlık Makamından Havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 02/01/2014 tarih ve 1 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.Maddesi gereği İl ve İlçe Belediyeleri ile Nüfusu 10.000 üzerindeki Belediyelerde Belediye Meclisi her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Hükmüne göre bir yıl için Belediyemiz Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşmasına; Yapılan gizli oy açık tasnif usulüyle yapılan seçimlerde;
C.H.P Grubundan Davut KALAY 10 (On)
Erdal AKIN 10(On)
AKP Grubundan Fazlı KARTAL 10 (On)

Belediyemiz Denetim Komisyonu seçiminde en çok oyu alan, Meclis Üyelerinden, Davut KALAY, Erdal AKIN, Fazlı KARTAL’dan teşkiline oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2 Gündem :4 Maddesi : 2014 yılı Meclis Toplantıları ile Meclis Tatil ayının
belirlenmesi
Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/01/2014 tarih ve 3 sayılı yazısı okundu. ‘5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.’ Hükümleri gereğince 2014 yılında meclis toplantılarının her ayın ilk haftasında yapılmasına, Meclis tatil ayı için önerilen Ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesi oya sunularak oy birliği kabulüne karar verildi.

KARAR NO: 3 Gündem:5.Maddesi:Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine ödenecek
huzur hakkı ücret tespiti:
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 02/01/2014 tarih ve 2 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.maddesine istinaden, Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 ncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının (1/3) üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı tutar ödenir, hükmüne istinaden, 2014 Yılında ödenecek huzur hakkı ücret tespiti yapılarak; Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine 2014 Yılında ödenecek huzur hakkı ücretlerinin Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının (1/3) üçte biri kadar ödenmesine; oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 4 Gündem: 6.Maddesi: Zabıta Memurlarına ödenecek Fazla Mesai Ücret
Tespiti
Zabıta Amirliğinin 02/01/2014 Tarih ve 1 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. maddesi gereği ‘Belediye Zabıta Hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür.Zabıta Personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir.Belediye Zabıta ve Özel Güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak Yılı Bütçe Kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla Belediye Meclisi Kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.’ Hükmüne istinaden, Zabıta Memurlarına 2014 Yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin tespiti yapılarak; Zabıta Memurlarına 2014 Yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin 2014 Mali Yılı Devlet Bütçe Kanunda Belediyemizin nüfusuna göre belirlenen fazla mesai ücretinin en yükseğinin (tavan) ücreti 206,00 TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 5 Gündem 7. Maddesi : 2014 Yılı Yurtdışı Görev İzinleri
Başkanlık Makamının 02.01.2014 tarih ve 4 sayılı yazısı okundu. Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri, Belediye Personeli ve Belediyemizi temsilen yurt dışına gidecek ekiplerin 2014 yılı içersinde yurt dışına gitmelerine ve İlk Meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmek üzere yurt dışına kültürel ve inceleme gezi daveti ve organizasyonlara görevli olarak katılmaları için gerekli iznin verilmesine, 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre uçak bilet bedeli ve günlük yasal harcırahların Belediye bütçesinden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 6 Gündem 8. Maddesi : 2014 Yılı Gelir Tarifeleri
Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 31/12/2013 Tarih ve 240 sayılı yazısı okundu.2014 Yılında uygulanacak gelir tarifeleri Belediye Meclisinin 06/11/2013 tarih ve 2013/42 sayılı kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulmasına karar verilmiştir. Bakanlar Kurulunun 18 Aralık 2013 tarihli ve 28855 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren (Karar Sayısı:2013/5585) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/10/2013 tarihli ve 99842 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 96 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. Yapılan değişiklik gereğince 06/11/2013 tarih ve 2013/42 sayılı 2014 yılı gelir tarifesi Meclis kararının sadece ilgili maddelerinin değiştirilerek hazırlanan Belediyemizin 2014 yılı gelir tarifeleri;

T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ

2014 YILI GELİR TARİFESİ

1 – BELEDİYE VERGİLERİ

İLAN VE REKLAM VERGİSİ

1– Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların; beher m2 sinden yıllık (IŞIKSIZ ) : 25,00

2– Motorlu taşıt araçlarının içine ve dışına konulan ilan ve reklamların; beher m2 sinden yıllık : 16,00
3– Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez vs. maddeler vasıtasıyla yazılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların; m2 sinden haftalık olarak : 4,00
4– Işıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan; her m2için yıllık olarak : 40,00
5– İlan ve reklam amacıyla dağıtılan katalog, duvar, masa ve cep takvimleri, biblolar, kartvizit, logo-oyuncak, resimli veya yazılı poşet ve ambalajlardan v.b. Her biri için ( En az 500 Adet ) 0,10
6– Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli broşür, el ilanı, afişler ve benzerlerinin beherinin m2 sinden ( En az 20 m2 ) 0,20
7- Şehir Merkezindeki Billboard Reklam Ücretleri aylık m2 fiyatının muammer bedel m2 birim fiyatı 20,00TL

NOT : 5 ve 6. maddelerdeki reklam amaçlı öğeler, beyan tarihinden itibaren 3 ay süreyle dağıtılabilir.

İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki Belediye Meclisleri vergi tarifesinin 1,2 ve 4′ üncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.

EĞLENCE VERGİSİ
(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

Eğlence Yerleri

1
Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için
50 m2’ye kadar 5
51-200 m2 7
201 m2’den yukarı 15
4 yıldızlı otelde 50
5 yıldızlı otelde 55
2 Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için İlk oyun aleti için 5
Sonraki her oyun aleti için 1

HABERLEŞME VERGİSİ

MADDE
7- ( 3239 sayılı Kanunun 119’nci maddesiyle değişen madde ) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimile ve data ücretleri ( tesis, devir ve nakil ücretleri hariç ) Haberleşme Vergisine tabidir.

Nispet :
MADDE
8- ( 3517 sayılı kanunun 5′ inci maddesiyle belirlenen nispet ) Haberleşme Vergisinin nispeti % 1′ dir. Ancak genel ve katma bütçeli kurumlarla il özel idare ve belediyelere ve bunların kurdukları birliklere ait teleks, faksimile ve data ücretinden vergi alınmaz.

ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ

MADDE
9- Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.

MADDE
10- Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi aşağıdaki gösterilen nispetlerde alınır.

a- İmal ve istihsal, taşıma, yükleme, boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 1 ,

b- ( a ) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 5 ,

c- Havagazının satış bedelinden % 5 ,

YANGIN SİGORTA VERGİSİ

Konu :
MADDE
11- Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler; Yangın Sigorta Vergisine tabidir.

MADDE
12- Yangın Sigorta Vergisinin nispeti % 10′ dur.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

MADDE
13- Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.

2 – BELEDİYE HARÇLARI

İŞGAL HARCI

Cinsi Belediye Grubu / Harcın
Tutarı (TL)
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 1
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 1
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 2
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Her taşıttan beher saat için 0,50
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 1
TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
Belediye Grubu Cinsi Harcın Tutarı (TL )
4 Her tür işyeri için yıllık olarak 50

MADDE: 14- İlçemizden köylere yolcu taşıma işleri yapacak olan araçlardan yolcu indirme ve bindirme durak yeri ücreti olarak araç başına yıllık olarak 2014 yılı için 220,00-TL

MADDE: 15- İlçemizde faaliyette bulunan (T) Plakalı Ticari Taksi İşyeri İşleten işletmecilerinden 2014 Yılında 140,00 TL

MADDE 16-KIYMETLİ EVRAK VE MATBUA SATIŞ ÜCRETLERİ :

a-)Sıhhi muayeneye tabi esnaflardan sağlık karnelerinin her birinin
satışlarından……………………………………………………………………:( 5,00.-TL)
b-)Her çeşit emlak matbua ve beyanname satışı ………………………..:(5,00.-TL)
c-)Karton evrak satışı …………………………………………………………..:( 5,00.-TL)
d-)Bilgisayar evraklarından ……………………………………………………:( 5,00.-TL)
e-) Tasdik Ücreti (Beyanname,Ruhsat vb.)………………………………..: 5,00.-TL
MADDE:-17 İlçemiz şehir içinden geçen Taş ve mermer ocaklarından malzeme çeken Ağır tonajlı kamyonların Belediyemiz yollarında ve alt yapısında (su irsaliye hattı, Kanalizasyon hattı) ağır tonajdan dolayı sık sık arızalara sebep olması nedeniyle Kamyon Başına her seferinde
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince ; Geçiş Ücreti : 2,50 TL
Adi Ortaklıklarda harcın muhatabı :

Adi Ortaklıklarda harç, ortaklık adına ortaklardan birinden alınır. Ortaklardan her biri harcın ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

KAYNAK SULARI HARCI

Konu :
MADDE
18- Özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularının ( 5281 Sayılı Kanunun 21′ inci maddesiyle değiştirilen ibare Geçerlilik : 01.01.2005, Yürürlük : 31.12.2004 ) (işlenmiş sular dahil) belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret konulması, Kaynak Suları Harcına tabidir.

MADDE19- Kaynak Suları Harcını, aşağıdaki hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır.
a– 1 lt. Ye kadar olan şişe vb. Kaplarda ( kap başına ) 0,03
b– 1 lt. Den büyük şişe vb. Kaplardan (beher litre) 0,14

MADDE
20- Kaynak Suları Harcı, bu suların satışa arzı için kaplara doldurulmasını müteakip, kaplar üzerine özel işaret konulması sırasında bu işi yapan belediyeye makbuz karşılığı peşin olarak ödenir. Başka bir belediye sınırları ve mücavir alanları içinde satışa arz edilen kaynak sularından ikinci bir kez harç alınmaz.

TELLALLIK HARCI

MADDE
21- Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzel kişiler tarafından her ne suretle olursa olsun her çeşit menkul veya gayri menkul mal ve mahsullerin satışı, Tellallık Harcına tabidir.

MADDE-22- Tellaklık Harcın mal ve mahsüllerini satan gerçek veya tüzel kişiler ödemekle mükelleftirler. Gerçek veya tüzel kişiler yapacakları satışları, satış yapmadan önce belediye veya mahallindeki belediye ilgililerine haber vermekle ödevlidirler. Haber verilmediği takdirde harç % 50 fazlasıyla tahsil olunur.

MADDE
23- Tellaklık Harcının nispeti % 2 dir. 100 TL. Sınırı aşan kısım için nispet % 1 dir.

Harcın Ödenmesi :
MADDE
24- Tellallık Harcı, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz mukabili tahsil olunur.

HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI

MADDE25- Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelerce verilen izne dayanarak özel kişi ve kuruluşlarca tesis edilen mezbaha kanaralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi veya belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da belediye sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlemesi Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcına tabidir.
2678 sayılı Kanuna göre kurulan resmi ve özel kombinalar bu harçtan muaftır.

MADDE26- Harç hayvan başına aşağıdaki tarifeye göre hesaplanır. ( MENŞE-İ MUAYENE HARCI )
a– Büyükbaş ( Adet ) 4,00

b– Küçükbaş

01 — 10 Adet 7,00

11 — 25 Adet 13,00

26 — 50 Adet 20,00

c– Deri, tavuk,sakatat,arı,at,merkep,kuş v.s.
( 1 yaprak için ) 13,00

MADDE27- Harç, makbuz mukabilinde peşin olarak alınır.

A– HAYVAN PAZARI GİRİŞ – ÇIKIŞ ÜCRETİ

Hayvanın cinsi:
a– Büyükbaş adedi 4,00

b– Küçükbaş adedi 2,00
B- MEZBAHA ET KESİM ÜCRETİ (1 (BİR BÜYÜK BAŞ HAYVANI) 47,00
C- MEZBAHANE ET KESİM ÜCRETİ (1 KÜÇÜK BAŞ HAYVANI) 10,00
D- MERA KESİM ÜCRETİ 3,00 TL

MADDE28- Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ve ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre belediyelerce damgalanması, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcına tabidir.

MADDE
29 Bu harç, ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin belediyelerce damgalanması karşılığında aşağıdaki tarifeye göre alınır. (5281 Sayılı Kanunun 24′ üncü maddesiyle artırılan miktarlar Geçerlilik:01.01.2005, Yürürlük: 31.12.2004)

1– Tartı ağırlıklarının her birinden 2,00
2– Uzunluk ölçülerinin her birinden 2,00
3– Akıcı ve kuru taneli maddelerin hacim ölçülerinin her birinden 4,00
4– El terazilerinden 7,00
5– Normal masa terazilerinden 10,00
6– Otomatik ( ibreli ) terazilerden 13,00
7– Elektronik terazilerden 17,00
8– Kantar ve basküllerden 33,00

Harcın ödeme şekli :

MADDE30- Bu harç damgalama sırasında makbuz karşılığında ödenir.

D- İŞ YERİ AÇMA İZNİ HARCI
Belediye Grubu Cinsi Harcın Tutarı (TL )
4 Her tür işyerinin beher metrekaresi için 0,30
MUAYENE, RUHSAT VE RAPOR HARCI

MADDE31- Mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı görülen ve belediyeler veya onlara bağlı kuruluşlar tarafından düzenlenerek ilgilisine verilecek, Muayene ve sağlıkla veya fenni konularla ilgili tahlillere ilişkin olup bu konuda ayrıca harca tabi tutulmamış olan ruhsatlar, rapor ve belgeler “ Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcına “tabidir.

Muayene ruhsat ve rapor harcı 20,00

SAĞLIK BELGESİ HARCI

MADDE
32- Yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısıyla özel mevzuatı gereğince belediyelerden sağlık belgesi almak mecburiyetinde olan kişilere verilecek bu tür belgeler ile bunların belli aralıklarla yenilenmeleri “Sağlık Belgesi Harcına “ tabidir.

MADDE
33- Sağlık Belgesi Harcı 2,50

SİNEMA FİLMİ, VİDEO VE SES KASET / VCD-DVD’ CİSİ
İŞLETME RUHSATI HARCI

MADDE
34- 3257 Sayılı Kanunun 7. Maddesi ile sinema filmi, video ve ses kaset/VCD-DVD’ ci işletmecilerine verilecek işletmeci ruhsatı hakkındaki yönetmeliğin 3. ve 4. Maddeleri gereğince verilmekte olan İşletme Ruhsatı Harcı 200,00

İŞYERİ 24 SAAT AÇMA İZİN BELGESİ HARCI

MADDE
35- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 34. Maddesinin (h) bendine istinaden iş yerlerini 24 saat açık bulundurmak isteyen işletmecilere Belediyemizce verilecek İzin Belgesi Harcı ( YILLIK ) 200,00

MES’UL MÜDÜR İZİN BELGESİ HARCI

MADDE36 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılması bölümünün 35. Maddesine istinaden Mesul Müdür tayin edilmesi halinde Belediyemizce verilecek Mesul Müdür İzin Belgesi Harcı 100,00

Çeşitli harçların uygulama esasları ve ödenmesi

MADDE
37- Bu bölümde yazılı harçlar makbuz karşılığında veya basılı damga vurulmak suretiyle peşin olarak ödenir

Harçların uygulanmasına ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

3 – BELEDİYE HİZMETİ KARŞILIĞINDA
ALINAN ÜCRETLER

MADDE38- Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.

MADDE:39- EVLENDİRME MEMURLUĞU ÜCRETLERİ

1– Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti ( 10 kişi üzerinde ) 55,00
2– Evlenme Cüzdanı Ücreti ( Yasal Rakamlar esas alınacaktır )

NOT : 1—Gelir durumu yeterli olmayan fakir vatandaşlarımıza ücretsiz.
( Yığılca Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden alacakları belge ile başvuracaklardır.)
2– Mesai saatleri içinde Evlendirme Memurluğu’ nda nikah ücreti alınmayacaktır.

HOPERLÖR İLAN ÜCRETİ

MADDE-40 Belediye ses yayın cihazları ile yapılacak reklam ve ilanın anons edilmesinden dolayı alınacak:
1– Sosyal amaçlı ilanlar ( Her kelimesi için ) 0,25
2– Ticari amaçlı ve resmi ilanlar ( Her kelimesi için ) 1,00
3– Ses yayın cihazı ile yapılan müzikli ve reklâmın (Beher dakikasından)
5,00
4– Ölüm ilanlarından:
a– Üç defa yayınlanan ölüm ilanı ücretsizdir.
Üç defadan sonraki her ilan için 1,50

5– Belediye yayın organlarında yayınlanan ilan ve reklamlardan :
a– Tam sayfa 165,00
b– Yarım sayfa 110,00
c– Çeyrek sayfa 83,00

NOT : Resmi Dairelerden gelen ilanlardan ücret alınmaz.

NOT : 3 Günden fazla ilan edilmesi istenen ilanlardan iki katı ücret alınır.

MADDE:41- İTFAİYE AMİRLİĞİ HİZMET ÜCRETLERİ

1– BELEDİYECE YAPILACAK BACA TEMİZLEME ÜCRETLERİ :

A- KALORİFERLİ BİNA BACALARININ HER BİRİNDEN 30,00

NOT: Bacalar için sepetli araç veya platform aracı gerektiğinde araç fiyatı ayrıca tahsil edilir.

B- KALORİFERSİZ BİNA BACALARININ TEMİZLİĞİ:
1– Tıkalı soba bacası temizliği 25,00
2– Soba bacası temizliği:
a– Aynı binada 5 âdete kadar olan soba bacası temizliği ( Adedinden ) 12,00
b– 5 bacadan sonra her baca için ( ilave olarak ) 6,00

2– İTFAİYECE HAZIRLANAN YANGIN KONTROL RAPORU ÜCRETİ :
A– 50 m2 ye kadar 20,00
B– 50 m2 den sonra beher m2 için ilave olarak 0,25

4– GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ÖZEL İŞLERİ İÇİN TALEP ETTİKLERİ TELESKOPİK PLATFORM (MERDİVEN) ARACININ ÇALIŞTIĞI, İŞ YAPTIĞI SÜRECE; BİR SAATLİK KİRASI :
A– 12 metrelik merdivenli arozöz 100,00

5– TABİ AFETLER DIŞINDA BİR ARAZÖZ SU VE NAKLİYE ÜCRETİ :
A– Tam teçhizatlı arozöz ücreti : 1 saati 100,00

NOT: Saatlik kiralanan araçlar için itfaiyeden çıkış ve giriş saati baz alınır

MADDE:42- MEZARLIKLAR
CENAZE NAKİL VE DEFİN ÜCRETLERİ

A- MEZARLIKLAR ÜCRETLERİ
1– I.sınıf mezarlıkların m2 si ( Aile mezarlığı ) 12,00
2– II.sınıf mezarlıkların cenaze başına ( Umumi mezarlık ) 25,00
3– III.sınıf mezarlıkların m2 si ( fakir, muhtaç ve kimsesiz kişilere ait mezarlıklar ) ÜCRETSİZ

NOT : Alınan mezarlar kimseye satılamaz ve devredilemez.

B- DEFİN ÜCRETLERİ

Erkek ve kadın cenazeler için :
1– Mezar kazılması 35,00
2– Tahta ücreti 35,00
3– Otobüs ücreti ( Camiden mezarlığa kadar gidiş dönüş ) 85,00

Çocuk cenazeler için :
12 yaşından küçük çocuklarda ( reşit olmayan ) Ulaşım ücretleri hariç diğer tüm ücretlerde % 50 düşük tahakkuk ettirilir.

C- CENAZE NAKİL ÜCRETLERİ
Cenaze arabası ile :
1– Evden veya hastaneden mezarlığa kadar 45,00
2– Şehir dışına nakledilecek cenazeler için gidiş – dönüş mesafesi göz önüne alınarak : 1 km. İçin 1,50

MADDE:43-MUHTELİF SATIŞ YERLERİ
(PAZARYERİ – İŞPORTA – SEYYAR SERGİ v.s.)

1– PAZAR YERLERİNDE BELEDİYECE GÖSTERİLEN YERLER İÇİN (GÜNLÜK):
a- kapalı yerlerden (Kapalı pazaryeri için) 12,00
b- Açık ve diğer yerlerden ( her pazar için ) 6,00
c- Kapalı Pazaryeri düğün , toplantı vs. kiralama ücreti 350,00
2– İŞPORTA PAZARINDA TAHSİS EDİLEN YERLERDEN: AYLIK OLARAK 24,00

3– BELEDİYECE YER GÖSTERİLEN SEYYAR SATICILARDAN
( AYLIK OLARAK ; HER M2 İÇİN ) 5,00

MADDE:44- PAZAR YERLERİ, BAKIM ONARIM VE
DÜZENLEME GİDERLERİNE KATILIM ÜCRETİ

1– MESLEĞE YENİ BAŞLAYANLARDAN İSTER DEVİR ALMAK SURETİYLE OLSUN İSTERSE
BELEDİYECE YENİ YER VERMEK SURETİ İLE OLSUN EDİNDİĞİ YERLER İÇİN :
a– İlk tahsiste tek katılım ücreti olarak 2.500,00

2– DEVİR ALMAK SURETİ İLE YER EDİNENLER, BU YERLER KENDİLERİNE TAHSİS EDİLDİĞİNDE
BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE :
a– pazar yerleri için 450,00

MADDE:45- İLAÇLAMA ÜCRETİ

1– KİŞİ VE KURULUŞLARIN TALEPLERİ İLE BELEDİYECE DDT VE EMSALİ MALZEMELERLE YAPILACAK DEZENFEKTE ÜCRETİ :
A- İLAÇLANACAK YERİN M2 Sİ 0,20

MADDE:46- MAKİNE İKMAL BİRİMİ
İŞ MAKİNELERİ SAATLİK KİRA ÜCRETLERİ
1– Kazıcı yükleyici ( JCB-HİDROMEK ) 160,00
2– Greyder 255,00
3– Kamyon ( DAMPERLİ ) 85,00
NOT : Fiyatlara K.D.V. Dahildir.

MADDE:47- PARK – BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İLE İLGİLİ ÜCRETLER

1– ÇİM BİÇME MAKİNESİNİN : 1 SAATLİK ÜCRETİ 10,00
8 saat için ( günlük ) 80,00

2– BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDEKİ ELEKTRİK TRAFOLARI, PANOLAR VE ELEKTRİK DİREKLERİNİN İŞGALLERİNDE YER TAHSİS ÜCRETİ OLARAK ; BİR YIL İÇİN :
a– Sanayi ve ticari ağırlıklı bölgelerde ( her direk için ) 220,00
b– Mesken ağırlıklı bölgelerde ( her direk için ) 165,00
c– Yeraltı elektrik panosu ( her pano için ) 330,00
d– Trafo yer tahsis ücreti ( yıllık ) 1.650,00

6– BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDEKİ TELEKOM’A AİT ANKESÖRLÜ TELEFON KULÜBESİ YER TAHSİS ÜCRETİ ; BİR YIL İÇİN :
a– Sanayi ve ticari ağırlıklı bölgelerde ( bir kulübe yeri için ) 330,00
b– Mesken ağırlıklı bölgelerde ( bir kulübe yeri için ) 165,00
c– Yer altı telefon panosu için ( her pano için) 330,00

MADDE:48- SU TARİFESİ

A– MERKEZ

A-1– MESKENLER – LOJMANLAR
a– 0 – 20 m3 1,50
b– 20 – 50 m3 2,00
c– 50 m3 den fazlası 2,80

A-2– TİCARETHANE – FABRİKA – İMALATHANELER
a– 0 – 20 m3 1,60
b– 20 – 50 m3 2,00
c– 50 m3 den fazlası 2,90

A-3– İNŞAATLAR
a– 0 – 20 m3 1,80
b– 20 – 50 m3 2,80
c– 50 m3 den fazlası 3,40

C– RESMİ DAİRELER VE KURUMLAR

a– Resmi daireler : m3′ ü
Kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları, okullar, askeri birlikler, hastaneler. Kademesiz
3,40

G– TEMİNAT VE DEPOZİTOLAR

1– Meskenlerden 83,00

2– Ticarethaneler Ve İnşaatlardan 165,00

3– Şebeke suyu kullanmayıp yeraltı suyundan santrafuj ile su kullanan abonelerden kuyu suyu depozit bedeli :
a– Meskenlerden 8,30
b– Ticarethanelerden 22,00

4– Abone isimlerinin değişikliğinde: Aboneden ayrılan şahısların kendi adına yaptırdıkları depozitleri bir bütçe yılı içinde almamaları halinde bu meblağ Belediyeye irat olarak kaydedilir. Abone ayrılma tarihi bütçe yılının son ayına rastlaması halinde ayrılan aboneye bir aylık ek süre verilir.

MADDE:49- SU İŞLERİ SAİR ÜCRETLERİ

1– Tüm tarifelerde bakım ücreti 2,16
2– Borçtan dolayı suyu kesilen abonenin kesme – bağlama ücreti 16,50
3– Borçtan dolayı suyu aparatla kesilen abonelerin aparatı bozmaları halinde Borçtan dolayı suyu kesilen abonenin kesme – bağlama ücreti 143,00
4– Tüm abonelerde atık su ücreti 0,06
5– Kaçak Su Kullanımı
a- Kaçak su kullanım tespit edildiğinde 286,00
b- Kaçak su kullanımı tekrarı durumunda 330,00
c- Kaçak su kullanımı üçüncü tekrarında Mahkeme
6– Şikayetli sayaçların Muayene Bedeli 9,00
7– Ana şebeke borusundan, abonenin şube yolu hattı için :
a– Abone kazısı ( Boru Hariç ) 1 Metresi 15,40
b– Kanal Hattı Yer Gösterme Ücreti 5,50

8– Şantiye aboneliği nakil ücreti ( Mevcut şantiye abonesinin başka şantiyeye nakli ) 55,00
9– Yıkıp yerine yeni bina inşa edilen yerlerde;
Aynı aboneler abone sözleşmesine uygun evrakları tamamlamak kaydıyla abonelik ücreti 55,00

10– Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlarında ikametgah eden Su ücretlerinde Vatani Hizmet Tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanlar şehit dul ve özürlülere 2014 yılında uygulanacak su tarifesinde %50 indirim uygulanmasına;

NOT : İsteğe bağlı geçici kör tapa yaptıranlardan kesme bağlama ücreti alınır.

B– İşçilik Ücreti :
1– Erbap işçi ( 1 saati ) 5,50
2– 1.Sınıf usta ( 1 saati ) 6,60
3– Pikap – Nakliye ( Şoför dahil – 1 saati ) 22,00
1– Arıza vana değişim ücreti : Piyasadan teklif usulü ile alınan bedeller Encümen’ ce değerlendirilerek fiyat tespiti yapılır. Tespit edilen bedel faturaya ilave edilir.
2– İhbardan 7 gün içinde borcu bulunan abonenin suyu kesilir.
3– Suyu kesilen abonenin sayacı imkanlar dahilinde 5 gün içinde bağlanır.
4– Kazılı yapılan boru döşeme işinde parça ücreti ve işçilik boru fiyatına dahildir.
Kazısız yapılan boru döşeme işinde kullanılan parça ve işçilik ücretleri ayrıca hesaplanıp, aboneden tahsil edilir.

MADDE:50- KANALİZASYON – VİDANJÖR İŞLERİ

1– Vidanjör bir seferlik çekim işçiliği 30,00
2– Ayrıca şehir dışı görevlerde km. Başına 2,20 + Çekim
Ücreti
3– Kanal Hattı Yer Gösterme Ücreti 5,50

MADDE:51- GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN
YER SEÇİMİ-TESİS İZNİ VE AÇILMA BEDELİ

1– 1.SINIFLAR İÇİN
a– Yer seçimi + Tesis Kurma İzni 1.199,00
b– Deneme İzni 1.199,00
c– Açılma İzni 3.850,00
d– Ruhsatta değişiklik, yenileme, devir, kayıp, v.b. 1.100,00

2– 3. sınıf Gsm. Açılma İzni 330,00
3– 1. ; 2. ; 3. Gsm. İçin değişiklikler, yenileme, devir, kayıp, v.b. 165,00
4– 2. sınıf Gsm. İçin Açılma İzni 550,00
5– Canlı Müzik İzin Belgesi 275,00

MADDE:52- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI GELİR TARİFESİ

KAYIT VE SURET HARÇLARI: ( 2464 sayılı kanunun 79. Maddesi gereği belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt )

a) Her sayfa başına 0,75
b) Harita, plan ve krokilerin beher metre karesinden 4,25

BİNA İNŞAAT ( YAPI RUHSATI İZİN BELGESİ ) HARCI : 2464 sayılı kanunun ek 1.Maddesinde Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı
a) Konut İnşaatı : (m2 Başına
a) Konut İnşaatı : m2 Başına
100 m2.’ye kadar 1.75
101-120’ m2.’ye kadar 2.50
121-150’ m2.’ye kadar 3,00
151-200’ m2.’ye kadar 4.15
200’m2 yukarısı 5,00
b) İşyeri İnşaatı: m2 Başına
25 m2.’ye kadar 4.25
26 – 50’ m2.’ye kadar 6.50
51-100’ m2.’ye kadar 8.00
100’m2 yukarısı 10,25

YAPI KULLANMA İZNİ BELGESİ HARCI : (2464 sayılı kanunun 80.ve 97.Maddelerine istinaden İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar)

Konut (beher inşaat metre karesi için) 0.10
Ticaret (beher inşaat metre karesi için) 0.15

İMAR DURUM BELGESİ HARCI : ( 2464 sayılı kanunun 79 .Maddesi gereği)

Tarife Konut Ticari
Planlı Alanlarda ise (beher inşaat metre karesi için)
80,00 TL 85.00 TL
Plansız Alanlarda ise (beher inşaat metre karesi için) 75 TL

KAT İRTİFAKI VE MÜLKİYETİ TESİS ÜCRETİ : ( 2464 sayılı kanunun 79 .Maddesi gereği)
İşyeri Kullanımlı ( Her bağımsız bölüm başına )
0.50 TL
Konut Kullanımlı ( Her bağımsız bölüm başına ) 0,25 TL

İŞ BİTİRME BELGESİ TALEP EDENLERDEN : ( 2464 sayılı kanunun 97.Maddesi gereği)

Başvurunun yapıldığı yılın bayındırlık fiyatları baz alınmak kaydıyla bitirilen işin toplam bedelinin (onbinde üçü) %0,03

ZEMİN AÇMA İZNİ VE TOPRAK HAFRİYATI ÜCRETİ: ( 2464 sayılı kanunun 80.ve 97.Maddelerine istinaden İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar)

Konut Alanı
a)Toprak (beher metre küp için ) 0,20 TL
b) Kanal (beher metre kare için ) 0,75 TL
Ticaret Alanı
a)Toprak (beher metre küp için ) 0,35 TL
b) Kanal (beher metre kare için ) 1,00 TL

YOL HARCAMALARINA KATILIM PAYI HARCI : ( 2464 sayılı kanunun 80.ve 97.Maddelerine istinaden İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar)

Yol Harcamalarına Katılım Payı Harcı ( Arsa m2 x Arsanın emlak değeri x Tarife değeri) 0,02 TL

İFRAZ- TEVHİD HARCI ( 2464 sayılı kanunun 80.ve 97.Maddelerine istinaden İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar)

Onanlı İmar Sınırları Dâhilinde
a)Konut Alanı (beher metre kare için ) 0.12
b)Ticaret Alanı (beher metre kare için ) 0.15
Onanlı İmar Sınırları Dışında
Beher metre kare için 0.10

PLAN PROJE TASDİK HARCI ( 2464 sayılı kanunun 80.ve 97.Maddelerine istinaden İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar)

Onanlı İmar Sınırları Dâhilinde
a)Konut Alanı (beher metre kare için ) 0.12
b)Ticaret Alanı (beher metre kare için ) 0.15
Onanlı İmar Sınırları Dışında
Beher metre kare için 0.10

PLAKA HARCI( SOKAĞA AÇILAN HER BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN) : ( 2464 sayılı kanunun 80.ve 97.Maddelerine istinaden İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar)

a) İşyeri Kullanımlı ( Her bağımsız bölüm başına ) 17,50
b) Konut Kullanımlı ( Her bağımsız bölüm başına ) 16,50
c)

İMAR TADİLATI TALEBİ HARCI : (2464 sayılı kanunun 80.ve 97.Maddelerine istinaden İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar)

a) Belediye sınırları içinde uygulama imar planlarımızın dışında yapılacak olan mevzi imar planlarından imar plan tadilat harcı beher m2 için 0.53 TL
b) Belediye sınırları içinde uygulama imar planlarımızın dışında yapılacak olan mevzi imar planlarından aplikasyon harcı beher m2 için 0.28 TL
c) İmar tadilatı yaptıranlardan beher m2 için 4,25 TL

YOL ve KALDIRIMLARIN TAHRİBAT ÜCRETLERİ : (2464 sayılı kanunun 97.Maddesi gereği aşağıda belirtilen hizmetleri talep edenlerden bu hizmetler karşılığında belirlenen )
a) Stabilize yol bozma ücreti (beher metre kare için ) 60,00 TL
b) Parke yol bozma ücreti (beher metre kare için ) 75,00 TL
d) Asfalt yol bozma ücreti (beher metre kare için ) 115,00 TL

CURUF VE MOLOZ DÖKME ÜCRETİ : (2464 sayılı kanunun 97.Maddesi gereği aşağıda belirtilen hizmetleri talep edenlerden bu hizmetler karşılığında belirlenen ücretler alınır.)

a) Kaloriferli binalardan daire başına yıllık olarak 85.00 TL
b) Sobalı binalardan daire başına yıllık olarak 75,00 TL
c) Fırın vb. devamlı katı yakıt kullanan işletmelerden yıllık olarak 300,00 TL

a) Ahşap yapıların yıkımı için (beher metre kare için ) 0,75 TL
b) Betonarme yapıların yıkımı için (beher metre kare için ) 1,15 TL
YIKIM ÜCRET HARCI (Elektrik ve su idaresinden ilişiksiz yazısı) (2464 sayılı kanunun 97.Maddesi gereği aşağıda belirtilen hizmeti talep edenlerden bu hizmet karşılığında belirlenen ücretler belediyemizce tahsil edilir )

GEÇİCİ USTALIK YETKİ BELGESİ BASILI MALZEME VE DANIŞMANLIK HARCI

Geçici Ustalık Yetki Belgesi Basılı Malzeme ve Danışmanlık Harcı olarak 15,00 TL alınacaktır

Vergiler, Harçlar ve Harcamalara Katılma Payları kanunları ile, Belediyemiz Gelir Tarifesindeki tüm Belediye Gelirlerine 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’ un ilgili maddeleri gereğince vadesinde ödenmeyen alacaklar için Gecikme zammı / faizi ve tecil faizi uygulanır.

Bu Tarifenin ” Ücrete Tabi İşler ” bölümündeki Ücretlere K.D.V. Dahildir.
Bu tarifede yapılan değişiklikler Belediye Meclisi’nin Kararı ve Mülki Amirin bilgisine müteakip
01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

BU TARİFE HÜKÜMLERİNİ BELEDİYE BAŞKANI YÜRÜTÜR.

2014 Mali Yılında uygulanacak Gelir tarifeleri oybirliği ile kabul edilerek 2014 Mali yılında uygulamaya konulmasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM:9.Maddesi ; Kapanış ;
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 2013 Yılı Şubat ayı Meclis toplantısının 05/02/2013 Çarşamba günü Saat: 16:00’da Belediye Meclis toplantı salonunda yapılmasına, Şubat ayında yapılacak toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 08/01 /2014

Bünyamin ŞAHİN Nihat ATASOY Hüseyin TEMİZEL
Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi