T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2013 YILI ARALIK AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2013 Yılı Aralık ayı
Toplantı Tarihi :04/12/2013
Toplantı Saati: :16:00
Birleşim No :12
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Bünyamin ŞAHİN
Divan Katibi -1 : Nihat ATASOY (katıldı)
Divan Katibi -2 : Hüseyin TEMİZEL (katıldı)

Yığılca Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Yasanın 20. maddesi gereği Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin Şahin’in Başkanlığında 2013 Yılı Aralık Ayı Olağan toplantısını yapmak üzere; 04/12/2013 Çarşamba günü Saat:16:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda Mutat olarak toplandı.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:

Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı 2013 Yılı 12.nci Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Yapılan Yoklama Neticesi;
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN
1-Seyfettin SARI, 2- Hasan YAĞCI, 3- Orhan ACAR, 4-Davut KALAY, 5-Erdal AKIN 6-Nihat ATASOY 7-Fazlı KARTAL 8-İlyas KAZAN 9-Hüseyin TEMİZEL’in katıldıkları görüldü.

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri : —-

2013 yılı Aralık ayı 12.birleşim 1. oturumuna başlandı.

GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2013 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Karar Özetleri:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 06/11/2013 Tarihli Kasım ayı olağan Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO:51 Gündem: 3.Maddesi: 2014 Yılında çalıştırılacak geçici işçi vizeleri:
Fen İşleri Müdürlüğünün 27/11/2013 tarih ve 218 sayılı yazısı okundu.
“24.04.2007 tarihli ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5620 sayılı “Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 3. maddesinde;
1- Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 1. madde kapsamındaki İdare, Kurum ve Kuruluşlarda geçici işçi pozisyonlarında işçi çalıştırılamaz.
2- Ancak mevsimlik ve kampanya işlerinde bir takvim yılında 6 aydan fazla olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak işçiler için mali yılda “Belediyeler ile bunların müessese ve işletmelerinde, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi (Değişik fıkra: 12.01.2008-26754 S.R.G. Yön./1. md.) çerçevesinde yetkili meclislerden geçici iş pozisyon vizesi alınması zorunludur” denilmektedir. istanbul escort Belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 07/12/2011 tarihli ve 46 sayılı Meclis Kararımız ile onaylanan Norm Kadroda belirtilen 35 adet memur kadrosunun %20′ si oranında 2014 yılı içerisinde 5 ay 29 gün süre ile geçici iş pozisyonunda ( 7×5.29 = 37.03 Adam / Ay) -Vize Edilen (5×5.29=26.45 Adam/Ay)

MEVSİMLİK İŞÇİ VİZE TEKLİF CETVELİ

İLİ :DÜZCE
İLÇESİ :YIĞILCA
KURUMU :YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİMİ POZİSYON UNVANI 2014 Yılı İçin Teklif Edilen
Fen İşleri Müdürlüğü Mevsimlik İşçi Mevsimlik İşçi Pozisyonunun
Adam / Ay Miktarı
Fen İşleri Müdürlüğü Mevsimlik İşçi 5 x 5.29 = 26.45
Vize Edilen Toplam :

Toplam Mevsimlik İşçi Sayısı :5 5 x 5.29 =26.45 Adam / Ay

5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri, geçici işçi çalıştırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 3. maddesine istinaden; Belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 07/12/2011tarihli ve 46 sayılı Meclis Kararımız ile onaylanan Norm Kadroda belirtilen 35 adet memur kadrosunun %20’si oranında 2014 yılı içerisinde 5 ay 29 gün süre ile geçici iş pozisyonunda ( 7×5.29 = 37.03 Adam / Ay) Vize Edilen (5x 5.29 = 26.45 Adam / Ay) olarak mevsimlik işçi çalıştırılmasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM:4.Maddesi ; Kapanış ;
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 2014 Yılı Ocak ayı Meclis toplantısının 08/01/2014 Çarşamba günü Saat: 16:00’da Belediye Meclis toplantı salonunda yapılmasına, 2014 yılı Ocak ayında yapılacak toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 04/12 /2013

Bünyamin ŞAHİN Nihat ATASOY Hüseyin TEMİZEL
Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi