İMAR KOMİSYON RAPORU

TARİH : 17.05.2017

KARAR NO : 2017/ 01

KONU : 03.05.2017 tarih ve 24 nolu Meclis Kararı (Plan Tadilatları)

 

03.05.2017 tarih ve 24 nolu Meclis Kararı gereği İmar Komisyonu Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda 17.05.2017 tarihinde İmar Komisyonu Üyeleri Adnan KAYA, Orhan ACAR ve Muzaffer ARICI’nın katılımı ile toplanmıştır.

Belediye Meclisi’nin 03.05.2017 tarih ve 24 nolu Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen ‘ilçemizde imalatı devam eden altyapı çalışmaları aşamasında yapılan hatların korunması ve muhafaza edilmesi, ilçemizde yapılan kamu ytırımları ile mevcut yerleşim durumunun planlar ile bütünlüğünün sağlanması amacı ile;

  • G26-B04-C-2A ile G26-B04-C-2B paftalarda yer alan halihazır yol ile (- ki bu yol 15 yıllık bir yoldur.) imar planında belirlenen imar yolu arasında bir kayma vardır. Bu bölgede alt yapı çalışmaları (kanalizasyon ve içme suyu hatları ) halihazır yola göre teşkil edilmiştir. Alt yapının korunması ve mevcutta kullanılmakta olan halihazır bir yol varken kamu yararı da öngörülerek mevcut plandaki genişliğinde profilinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın imar yolunun halihazır yola kaydırılmasının uygun olacağına ;
  • G26-B04-C-3A Paftad yer alan ve ekli Plan kesitinde konumu belirtilen imar yolunun; bölgede yapılan / yapılacak olan kanalizasyon hatlarının daha verimli kullanımının sağlanabilmesi ve yapılan / yapılacak olan altyapı çalışmalarında vatandaşlarımızın mağduriyetinin minimize edilmesi için imar yolunun mevcut plandaki genişliğinde profilinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın olarak kaydırılmasının uygun olacağına;
  • G26-B04-C-3A Paftad yer alan ve 4 katlı bitişik nizam yapılaşmaya hakim olan bölge kamuya ait taşınmazlarında bulunduğu alan mevcut planda Ayrık Nizam olarak planlanmıştır. Mevcut Planda imar adası halihazır durumu yansıtmamaktadır. Bu nedenle bahse konu imar adasını bitişik nizam 4 kat üzerinden (bölgenin zemin durumu ve şehir plancısı görüşü esas alınarak) yeniden palanlanmasını uygun olacağına;
  • G26-B04-C-4B ve G26- B04-C-3A Paftada Yığılca –Düzce Karayolu’nun kuzeyinde bulunan ve Bitişik Nizam Yol Boyu Ticaret Alanı olarak planlanan ve mevcut durum nedeni ile Ayrık Nizam Yol Boyu Ticaret Alanı olarak yeniden planlanmasını şehir plancısı görüşü esas alınarak yapılmasının uygun olacağına ;
  • G26-B04-C4B ve G26-B04-C-4C Paftada yer alan 168 Ada, 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazlara Atıksu Arıtma Tesisi yapılmasına ilişkin Kamu Yararı 24.05.2017 tarih ve E. 1907 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı ile kurumumuza ulaştırılmış olup bahse konu taşınmazlarının planlanmasını şehir plancısı görüşü esas alınarak yapılmasının uygun olacağına ;
  • Alınan kararlarının ve eklerinin Meclise arzına;

Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

Adnan KAYA                                                            Muzaffer ARICI                                               Orhan ACAR

İmar Kom. Bşk.                                                         İmar Kom.Üyesi                                            İmar Kom.Üyesi