İMAR KOMİSYON KARARI

Tarih : 27/10/2017
Konu : 11.09.2017 tarih ve 2017-33  Nolu Meclis kararı
Sayı : 2017/02

Fatma PİRNAL isimli vatandaşımızın 01/08/2017 tarih ve 114 sayılı kayıtlı itiraz dilekçesini Belediye Meclisi’miz  11.09.2017 tarihli oturumunda görüşmüş ve 2017/33 sayılı kararı ile Plan Müellifinin görüşünün alınmasına ve komisyonumuza sevkine karar vermiştir.

Komisyonumuzca Plan Müellifinin görüşü okunmuştur.

Şehir Plancısı görüşünde ‘’ Bahse konu alandaki yapılaşma dokusu dikkate alındığında zeminde ayrık nizam yapılaşma formunun teşekkül ettiği görülmektedir. Plancı olarak ağırlıklı olarak ayrık yapılaşma dokusunun olduğu ve yeni bina yapılaşmanın da bu şekilde teşekkül ettiği bölgede yapılaşma süliyetinin bozulmaması adına mevcut doku hükmüyle devam edilmesi şehircilik ilkeleri açısından daha doğru bir uygulama olacaktır. Bahse konu Alan Yığılca ilçemizin en önemli noktalarından biri olup bina yığınının olduğu hava kolidorlarının olmadığı, konut dokusunun kaldırılarak yerine daha düzgün formda yapılaşmanın yapılabileceği konut dokusuna ait yapılaşma hükmünün tanımlanması yığılca ilçemiz için önem arz etmektedir. Bu nedenle şehircilik ilkeleri doğrultusunda konut yapılaşma dokusuyla imar uygulama koşullarının örtüştüğü yapılaşma koşullarının imar planına uygulanmasına ön gören dosyanın onaylanması gerekmektiği. ’’ belirtilmiş olup komisyonumuzca ‘Fatma PİRNAL isimli vatandaşımızın 01/08/2017 tarih ve 114 bila sayılı itiraz dilekçesinin reddine ve plan tadilatının onanmasının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

Meclise arz olunur.27.09.2017

 

Adnan KAYA                Muzaffer ARICI                             Orhan ACAR

Komisyon Üyesi            Komisyon Üyesi                           Komisyon Üyesi