T.C..

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR KOMİSYON KARARI

Tarih : 16/11/2017
Konu : 05.11.2018 tarih ve 2018-36  Nolu Sokak İsim Değişikliği Meclis kararı
Sayı : 2018/03

İmar Komisyonumuz:16.11.2018 Cuma günü Saat:10:00’da Belediye Encümen Toplantı salonunda Komisyon Başkanı AdNan KAYA’NIN Başkanlığında Komisyon Başkan V. Recep EREN, Komisyon Üyesi Orhan AYDOĞAN’ın katılımları ile toplandı.

Meclis Üyelerinin 05/11/2018 tarih ve 2018/01 sayılı yazılı önergesi;Belediye Meclisi’mizin 2018 Kasım ayı   05.11.2018 tarihli oturumunda görüşülmüş ve 05.11.2018 tarih ve 2018/36 sayılı kararı ile  komisyonumuza sevkine karar vermiştir.

“5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesi (n) bendinde  “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.”

Aynı kanunun 81.maddesinde ”Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmü mevcuttur.

31.07.2016 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde “(1) Belediyeler, sınırları içinde kalan sahayı, 5393 sayılı Belediye Kanununa göre uygun sayıda mahalle veya meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerden oluşan bölgelere ayırır. Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adları; Anayasanın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata,  genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez. Yabancı dil kurallarına göre teşkil edilmiş kelime ve ifadeler ile çirkin, müstehcen ve gülünç adlar konulamaz. Yabancı ülke mensuplarının isimleri verilmeden önce Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınır.” Hükümleri yer almaktadır.

Yığılca Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve Yığılca Belediye Meclisi’nin 02.12.2009 tarih ve 50 sayılı kararı ile isimlendirilmiş bulunan;

1-  İlçemiz Atatürk Mahallesinde mevcut olan “Pazar Sokak” isminin “Mimar Sinan Sokak” olarak değiştirilmesi;

2- İlçemiz Atatürk Mahallesinde mevcut olan Pazar Sokak isminin devamı olan bölüme Eski Belediye Başkanı “Şevket YILDIRIM Sokak”  Sokak isminin verilmesi;

3- İlçemiz Orhangazi Mahallesinde mevcut olan “Lale Sokak” isminin  Eski Belediye Başkanı “Hasan ÇAM   Sokak” olarak değiştirilmesi;

4-  İlçemiz Orhangazi Mahallesinde mevcut olan “Gaziler Sokak” ta bulunan ara sokak isminin  Eski Belediye Başkanı “Ali Kemal SEZGİN Sokak” isiminin verilmesi;

5- İlçemiz Orhangazi Mahallesinde mevcut olan “Güngören Küme Evleri” isminin “MERT Sokak” olarak değiştirilmesi;

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde isimleri değiştirilecek  sokaklar ile ilgili olarak yeniden numarataj işlemlerinin yapılmasına, bu konular ile ilgili İçişleri Bakanlığı’na ve bağlı ilgili kurum ve kurluşlarına bilgi verilmesine;

Uygun olduğuna;  Komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi.

Meclise arz olunur. 16.11.2018

 

 

 

Adnan KAYA                                    Recep EREN                                                       Orhan AYDOĞAN

Meclis Üyesi                                   Meclis Üyesi                                                         Meclis Üyesi

İmar Komisyon Başkanı       İmar Komisyonu Başkan V.                                     İmar Komisyon Üyesi