T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2020 Yılı Ocak ayı Toplantısı 06.01.2020 tarihli 1. Birleşimine ait Karar Özetleri

KARAR NO KARAR TARİHİ KARARIN KONUSU
1 06.01.2020 Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun  25.Maddesi gereği İl ve İlçe Belediyeleri ile Nüfusu 10.000 üzerindeki Belediyelerde Belediye Meclisi her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı üçten az  beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Hükmüne göre bir yıl için Belediyemiz Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşmasına; Yapılan gizli oy açık tasnif usulüyle yapılan seçimlerde; 1-Hasan TEMİZEL 9 (dokuz) oy,2-Dursun SAYIN 9 (dokuz) oy, 3-Bayram AKIN = 9 (dokuz) oy aldılar.            Belediyemiz Denetim Komisyonu seçimin sonucuna göre Meclis Üyelerinden, Hasan TEMİZEL, Dursun SAYIN,  Bayram AKIN ’dan teşkiline mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem No:1)
2 06.01.2020    5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.’ Hükümleri gereğince 2020 yılında meclis toplantılarının her ayın ilk haftasında yapılmasına, Meclis tatil ayı için önerilen Ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesi mevcudun oy birliği ile karar verildi.  (Gündem no:2)
3 06.01.2020  5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.maddesine istinaden, Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 ncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının (1/3) üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı tutar ödenir, hükmüne istinaden, 2020 Yılında ödenecek huzur hakkı ücret tespiti yapılarak; Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine 2020 Yılında ödenecek huzur hakkı ücretlerinin Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının (1/3) üçte biri kadar ödenmesine; oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:3)
4 06.01.2020  5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. maddesi gereği ‘Belediye Zabıta Hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür.Zabıta Personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları kanunda belirtilen çalışma  süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir.Belediye Zabıta ve Özel Güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak Yılı Bütçe Kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla Belediye Meclisi Kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.’ Hükmüne istinaden, Zabıta Memurlarına 2020 Yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin tespiti yapılarak; Zabıta Memurlarına 2020Yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin 2020 Mali Yılı Devlet Bütçe Kanunda Belediyemizin nüfusuna göre belirlenen fazla mesai ücretinin en yükseğinin (tavan) 302,00-TL (ÜçYüzİkiLira-TL) Aylık Maktu  Fazla Çalışma ücreti ödenmesine mevcudun  oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:4)
5 06.01.2020  Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri, Belediye Personeli ve Belediyemizi temsilen yurt dışına gidecek ekiplerin 2020 yılı içersinde yurt dışına gitmelerine ve İlk Meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmek üzere yurt dışına kültürel ve inceleme gezi daveti ve organizasyonlara görevli olarak katılmaları için gerekli iznin verilmesine, 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre uçak bilet bedeli ve günlük yasal harcırahların Belediye bütçesinden ödenmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:5)
KARAR NO KARAR TARİHİ KARARIN KONUSU
6 06.01.2020 Belediyemiz Memur Norm Kadro kütüğünde boş bulunan  7950 Unvan kodlu G.İ.H Sınıfı 7. Derece Şoför Kadrosunun iptal edilerek, 7825 Unvan Kodlu G.İ.H. sınıfı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun ihdas edilmesinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin11 inci maddesi “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.” gereği, kadro iptal ihdas için meclis kararı olması gerektiği belirtilmektedir. Adı geçen yönetmelikte 22.05.2016 tarihli ve 29719 sayılı resmi yayınlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılamasına İlişkin Yönetmelikte dikkate alınarak,           Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek- 5 Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kadro cetvellerinden memur kadro ihdasları için hazırlanan (I) sayılı cetveli, memur boş kadro değişiklikleri için hazırlanan (II) sayılı cetveli, memur boş kadro değişiklikleri için hazırlanan (III) sayılı cetvellerin 5393 sayılı Belediye Kanunun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (l) fıkrası gereğince “ONANMASI” na mevcudunun Oy birliği ile karar verildi.  (Gündem no:6)

Rasim ÇAM                                  Davut YILMAZ                                     Turgut ILĞIN

Belediye Başkanı                              Katip Üye                                              Katip Üye