T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2013 YILI OCAK AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2013 Yılı Ocak ayı
Toplantı Tarihi :09/01/2013
Toplantı Saati: :17:00
Birleşim No :01
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Bünyamin ŞAHİN
Divan Katibi -1 : Nihat ATASOY (katıldı)
Divan Katibi -2 : Hüseyin TEMİZEL (katıldı)

Yığılca Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Yasanın 20.Maddesi gereği Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin Şahin’in Başkanlığında 2013 Yılı Ocak Ayı Olağan toplantısını yapmak üzere; 09/01/2013 Çarşamba günü Saat:17:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda Mutat olarak toplandı.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:
Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı 2013 Yılı 1.nci Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.
Yapılan Yoklama Neticesi;
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN
1-Seyfettin SARI, 2- Hasan YAĞCI, 3- Orhan ACAR, 4- Davut KALAY,5-Erdal AKIN 6- İlyas KAZAN 7- Nihat ATASOY 8- Hüseyin TEMİZEL’in katıldıkları görüldü.
Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri : Fazlı KARTAL

2013 yılı Ocak ayı 1.birleşim 1. oturumuna başlandı.

GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2012 Yılı Aralık Ayı Meclis Karar Özetlerinin Görüşülmesi:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 05/12/2012 Tarihli Aralık ayı Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO 1 GÜNDEM: 3.Maddesi: Denetim Komisyonuna Üye Seçimi:
Başkanlık Makamından Havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 02/01/2013 tarih ve 15 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.Maddesi gereği İl ve İlçe Belediyeleri ile Nüfusu 10.000 üzerindeki Belediyelerde Belediye Meclisi her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Hükmüne göre bir yıl için Belediyemiz Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşmasına, yapılan gizli oy açık tasnif usulüyle yapılan seçimlerde;
C.H.P Grubundan Seyfettin SARI 7 (Yedi) AKP Grubundan Nihat ATASOY 9 (Dokuz)
Orhan ACAR 9 (Dokuz)
Davut KALAY 1 (Bir)
Hasan YAĞCI 1 (Bir) oy aldıkları görülmekle,

Belediyemiz Denetim Komisyonu seçiminde en çok oyu alan, Meclis Üyelerinden, Seyfettin SARI, Orhan ACAR ile Nihat ATASOY’dan teşkiline oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2 Gündem :4 Maddesi : 2013 yılı Meclis Toplantıları ile Meclis Tatil ayının
belirlenmesi
Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/01/2013 tarih ve 14 sayılı yazısı okundu. ‘5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.’ Hükümleri gereğince 2013 yılında meclis toplantılarının her ayın ilk haftasında yapılmasına, Meclis tatil ayı için önerilen Ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesi oya sunularak oy birliği kabulüne karar verildi.

KARAR NO: 3 Gündem:5.Maddesi:Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine ödenecek
huzur hakkı ücret tespiti:
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 02/01/2013 tarih ve 13 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.maddesine istinaden, Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 ncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının (1/3) üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı tutar ödenir, hükmüne istinaden, 2013 Yılında ödenecek huzur hakkı ücret tespiti yapılarak; Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine 2013 Yılında ödenecek huzur hakkı ücretlerinin Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının (1/3) üçte biri kadar ödenmesine; oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:4 Gündem: 6.Maddesi: Mühendis kadrosunda Tam Zamanlı
Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti:
Başkanlık Makamının 02/01/2013 Tarih ve 12 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye kanunun 49. maddesi ile İçişleri Bakanlığının 16/01/2007 tarihli ve 2007/10 sayılı genelgesi gereğince, Belediyemizde münhal bulunan 8500 Unvan Kodlu 6.derece TH Sınıfı Mühendis kadrosunda 2012 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılan 2013 yılında da sözleşmesi yenilerek çalıştırılması uygun görülen 1 adet personel için, 2013 Mali Yılı Devlet Bütçe Kanunu ile belirlen taban ve tavan ücretleri arasında, taban ücret tespiti yapılarak, Mühendis kadrosunda; Sözleşmeli Personel Çevre Mühendis Cihan MARANĞO ile sözleşme yapılarak, 01/01/2013 – 31/12/2013 tarihleri arasında Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılmasına; 2013 Mali Yılı Devlet Bütçe Kanunu ile belirlen taban tutarında 2.009,62-TL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 5 Gündem: 7.Maddesi: Programcı kadrosunda Tam Zamanlı
Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti:
Başkanlık Makamının 02/01/2013 Tarih ve 11 Sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye kanunun 49. maddesi İçişleri Bakanlığının 16/01/2007 tarihli ve 2007/10 sayılı genelgesi gereğince, Belediyemizde münhal bulunan 6535 Unvan Kodlu 9.derece GİH Sınıfı Programcı kadrosunda 2012 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılan 2013 yılında da sözleşmesi yenilenerek çalıştırılması uygun görülen 1 adet Personel için, 2013 Mali Yılı Devlet Bütçe Kanunu ile belirlen taban ve tavan ücretleri arasında, taban ücret tespiti yapılarak, Programcı kadrosunda; Sözleşmeli Personel Savaş CANDAN ile sözleşme yapılarak, 01/01/2013 – 31/12/2013 tarihleri arasında Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılmasına; 2013 Mali Yılı Devlet Bütçe Kanunu ile belirlen taban tutarında 1.372,32-TL net ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 6 Gündem: 8.Maddesi: Zabıta Memurlarına ödenecek Fazla Mesai Ücret
Tespiti
Zabıta Amirliğinin 02/01/2013 Tarih ve 1 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. maddesi gereği ‘Belediye Zabıta Hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür.Zabıta Personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir.Belediye Zabıta ve Özel Güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak Yılı Bütçe Kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla Belediye Meclisi Kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.’ Hükmüne istinaden, Zabıta Memurlarına 2013 Yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin tespiti yapılarak; Zabıta Memurlarına 2013 Yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin 2013 Mali Yılı Devlet Bütçe Kanunda Belediyemizin nüfusuna göre belirlenen fazla mesai ücretinin en yükseğinin (tavan) ücreti 195,00 TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 7 Gündem: 9.Maddesi: Yığılca Spor Kulübünün Dilekçesi
Başkanlık Makamı tarafından Meclis Başkanlığına havaleli Yığılca Spor Kulübü Başkanlığının vermiş olduğu 02.01.2013 Tarihli ve 2013/2 no’lu kayıtlı nakdi ve malzeme yardımı istemi hakkındaki dilekçe görüşülerek, yapılan müzakereler neticesinde; Yığılca Spor Kulübünün spor faaliyetlerinde İlçemizi temsil eden tek amatör futbol takımı olması sebebiyle, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.maddesinin (b) fıkrası gereğince, 4.000,00-TL (Dört Bin-TL) nakdi yardımının yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 8 Gündem: 10.Maddesi: Çamlı Spor Kulübünün Dilekçesi
Başkanlık Makamı tarafından Meclis Başkanlığına havaleli Çamlı Spor Kulübü Başkanlığının vermiş olduğu 16.10.2012 Tarihli ve 2012/135 No’lu kayıtlı, nakdi ve ayni yardımı istemi hakkındaki dilekçe görüşülerek, yapılan müzakereler neticesinde; Çamlı Spor Kulübünün Belediyemiz sınırı ve mücavir alan sınırları dışında olması nedeniyle 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. maddesine aykırı olduğundan nakdi ve ayni yardım talebinin reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 9 Gündem: 11.Maddesi: İşletme Tesisi
Başkanlık Makamının 02.01.2013 tarih ve 15-1 sayılı yazısı ve gerekçe raporu okundu. Belediyemiz Atatürk Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde Şehir Parkımız bulunmaktadır. Son dört yıl yapılan ihale sonucu müstecir tarafından çalıştırılmıştır.
Mevcut Parkın içine 2012 yılında 475 m2’lik sosyal tesis yapılmıştır. Bu Tesis lokal, pastane, toplantı salonu v.b hizmetler için kullanılabilecektir. Tesis ile birlikte park bir bütünlük arz etmektedir. Şehir Parkı ile Sosyal tesisin 1. Katının kiralanması için açılan ihaleye katılan olmamıştır. Bu işle uğraşan İlçemiz esnaflarından bir çok kişiyle yapılan görüşmelerde de istekli görünmemişlerdir. İlçe halkının dinlenme hoşça vakit geçirme yeri olan Belediye Şehir Parkı ile içinde yeni yapılan sosyal tesisin atıl durumda kalmaması için Belediyemizce çalıştırılması gerekmekte olup 5393 Sayılı Yasanın 71. Maddesinde de belirtilen bütçe içinde ‘İşletme Tesisi’ kurulması zorunlu hale gelmektedir.

Yapılan müzakerelerden sonra; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 71. Maddesi ve 18/i maddeleri gereğince bütçe içinde İşletme Tesisinin kurulmasına, işletme tesisin adının “Yığılca Belediyesi Park ve Sosyal Tesisler İşletmesi” adı altında bütçe içi işletme kurulması için İçişleri Bakanlığından ONAY alınmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM:12.Maddesi ; Kapanış ;
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 2013 Yılı Şubat ayı Meclis toplantısının 06/02/2013 Çarşamba günü Saat: 17:00’de Belediye Meclis toplantı salonunda yapılmasına, Şubat ayında yapılacak toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 09/01 /2013

Bünyamin ŞAHİN Nihat ATASOY Hüseyin TEMİZEL
Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi