T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2014 Yılı Kasım ayı
Toplantı Tarihi :05/11/2014
Toplantı Saati: :16:30
Birleşim No :11
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Muzaffer YİĞİT
Divan Katibi -1 : Orhan ACAR(katıldı)
Divan Katibi -2 : Hasan YAĞCI (katıldı)

Belediye Başkanlığınca 27/08/2014 tarih ve 521 sayılı yazı ile Belediye Meclis üyelerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince toplantı çağrısı yapılmış olup, çağrı gereğince; Yığılca Belediye Meclisi; 05.11.2014 Çarşamba günü saat 16:30 da Belediye Meclis toplantı salonunda Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT’in Başkanlığında toplandı.
Meclis Üyeleri toplantıya katıldı. Ekim ayında yapılan meclis toplantısında alınan meclis tutanağı meclis üyelerine dağıtıldı ve okundu. Gündeme geçilmeden önce üyelerin yazılı veya sözlü önergesi olup, olmadığı soruldu. Yazılı ve sözlü soru önergesi olmadığı;
Başkanlık Makamının 04/11/2014 tarih ve 670 sayılı yazısı ile 04.11.2014 tarihli ve 145 sayılı kayıtlı Dilekçenin meclis gündemine alınarak görüşülmesi Oybirliği ile kabul edildi.Gündem maddelerindeki yazılı konuların görüşülmesine geçildi.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:
Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT
1-Aynur YILDIRIM 2-İrfan KARTAL 3-Bayram AKIN 4-Nihat ATASOY
5-Rıdvan ERDOĞAN 6-Telat TEMİZEL 7-Adnan KAYA 8-Hasan YAĞCI 9-Orhan ACAR’ın toplantıya katıldı.

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri : ——

GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2014 Yılı Ekim Ayı Meclis Karar Özetlerinin Görüşülmesi:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 01/10/2014 Tarihli Ekim ayı Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO:37 Gündem: 3.Maddesi: Araç Bağışı
T.C. Kimlik No: 12383311956 Ali Ercan tarafından 27.10.2014 tarihli ve 138 sayılı dilekçe okundu. PD AS 950 Tipi, (Motor No:YD9A420T3849Z, Şase No:9402114889 (Rengi: Sarı) 1994 Model DODGE Marka 81 DY 864 Plakalı (Damperli) Kamyon aracını
şartsız bağış yapma talebinin kabulüne;
Bağış olarak kabul edilen 81 DY 864 Plakalı (Damperli) Kamyonun Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmasına;
Kurumuz adına ruhsat, muayene ve sigorta işlemleri için Zabıta Amiri V. Recep ÖZTÜRK’ün görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:38 Gündem: 4.Maddesi: 81 AB 569 Plakalı Vidanjör Aracı Tahsisi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 02/06/2014 tarihli ve 77100382/604/6944 sayılı yazısı okundu. Belediyemiz tarafından Yığılca’da çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Şartlı yardımın kullanımı gereğince, Kurumumuz tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İhale yoluyla alınan OTOKAR Marka Vidanjör, HK 211 Tipi, (Motor No:ISF38S515489132875, Şase No:NLRTNHK00EA000464 (Rengi: Beyaz) 2014 Model OTOKAR Marka 81 AB 569 Plakalı Vidanjör aracının, İlçemiz sınırları içinde (mücavir alan dahil) çevre kirliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi hizmetinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Kanunun 18/g maddesi gereği,
( Haczedilememesi için) kamu hizmetine tahsis edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:39 Gündem: 5.Maddesi: Katı Atık Bertaraf Tesisi için Ödeme Yapılması
Başkanlık Makamının 30/10/2014 tarih ve 660 sayılı yazısı okundu.
Düzce il,ilçe ve beldelerinde oluşan katı atıkların yürürlükte olan çevre mevzuatlarına uygun olarak bertaraf edilmesi için Düzce ili merkez ilçesi Hasanlar ve Esençam hudutları dahilindeki 309.412,00 m2’lik ormanlık alanda bulunan kullanılmış eski taş ocağı sahası yeri seçilmiştir.Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliği tarafından ; Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi kurulması amacıyla , Çed ve Planlama Genel Müdürlüğü’nün 28.02.2011 tarih ve 2119 sayılı kararı ile ÇED olumlu kararı verilmiştir.Uygulama Projeleri ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 28.05.2013 tarihinde teknik bütünlük açısından onaylanmıştır.
29.07.2013 tarihinde Düzce Katı Atık Bertaraf Tesisi 1. Etap İnşaatı ve Transfer İstasyonu Yapım İşi İhalesi gerçekleştirilerek, 29.08.2013 tarihinde yüklenici firma Gökşin İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. ile sözleşme imzalanmış, 06.09.2013 tarihinde işyeri teslimi yapılarak, saha çalışmalarına başlanmıştır.
İhale bedeli 11.783.000,00 TL olup, iş artışı ve KDV ile birlikte toplam proje bedeli 15.294.000,00 TL’dir. Tesisin kurulması için birliğe üye belediyeler paylarına düşen tutarları ödemekte zorlandıklarından, tüm belediyeler tesisin inşası için paylarına düşen tutarın İlbank A.Ş kredisi ile yapılması için karar almışlardır. Bu kapsamda 2014 Nisan ayı içerisinde İlbank A.Ş’ye yapılan 9.700.000,00 TL tutarındaki kredi başvurusu, 30.06.2014 tarihinde onaylanmıştır. Yüklenicinin kredi onay tarihinden önce düzenlenmiş olan 1 nolu hakkedişi haricindeki , diğer hakkedişleri bu kredi kapsamında ödenmeye başlanmıştır. Ancak 1 nolu hakkediş ( yükleniciye ödenecek tutar 4.900.000,00 TL ) bu kredi kapsamında ödenemediğinden farklı bir çözüm yolu aranmıştır.
1 No’lu hak edişin ödenebilmesi için Düzce ve Akçakoca belediyelerinin İller Bankası’ndan teminat mektubu temin edip , kamu ve özel bankalardan tüketici kullanarak yükleniciye ödeme yapılması çözümü bulunmuştur.Bu amaçla Düzce Belediyesi olarak 3.900.000,00 TL, Akçakoca Belediyesi olarak 1.000.000,00TL artı faizleri ile kamu ve özel bankalardan kredilendirme işlemleri yapılmıştır.
Birliğe üye her bir Belediye nüfusları oranında kendi paylarına düşen tutarları ödeyecektir. Akçakoca Belediye’sinin Halk Bankası Akçakoca şubesinden 60 ay vadeli olarak faizleri dahil 79.825,31 TL alınan krediden Belediyemize düşen aylık ödeme tutarı olan 1.332,72 TL’nin(Birmilyonüçyüzotuzikibintürklirasıyetmişikikuruş) İlbank A.Ş.’den tarafımıza gönderilen ödenek tutarından kesilerek Akçakoca Belediyesi’nin Halk Bankası Akçakoca Şubesinden kullanmış olduğu kredi hesap numarasına ( TR 09 0001 2009 32 80 0005 0000 13) yatırılmasına, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:40 Gündem: 6.Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonun 2015 Yılı Gelir Gider
(Tahmini Teklif) Bütçesi Raporu:
Başkanlık Makamından Havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 14/08/2014 Tarih ve 132 Sayılı Yazısı, Belediye Encümenin 28/08/2014 Tarih ve 2014/28 Nolu Kararı, Belediye Meclisinin 03/09/2014 Tarih ve 32 No’lu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup mezkur komisyondan gelen 10/10/2014 Tarih ve 2014/1 Sayılı rapor okundu.
Bir yılın gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçe rakamları,gelir bütçesi,gelir giderleri denkleştirilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 61 ve 62 maddelerine göre hazırlanan 2015 Yılı Belediyenin Gelir Gider (Tahmini Bütçesi) ile ilgili yapılan incelemede, tüm gelir gider kalemleri tek tek kalem kalem madde madde sınıfsal kodlamaları ile incelenerek yapılan müzakereler neticesi, tahminlerini gösteren bütçe rakamları, gelir bütçesi, gelir giderleri denkleştirildiği görüldü.
2015 Mali yılında 03.1.2.58 kodlu Su Hizmetlerine ilişkin gelirlerin az belirlendiği düşünülerek 100.000,00-TL(YüzBin-TL) daha gelir bütçesine,
2015 Mali yılında makam arabası alınması düşünüldüğünden Özel Kalem Müdürlüğünün 06.1.4.90 diğer taşıt alımları kalemine100.000,00-TL(YüzBin-TL) gider bütçesine,
İlave edilerek, 2015 Mali Yılı Bütçesi 3.900.000,00 TL (Üç Milyon Dokuz Yüz Bin-TL) olarak kabul edilerek, 2015 Mali yılında uygulamaya konulmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) fıkrası gereği oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:41 Gündem: 7. Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonun 2015 Yılı Gelir
Tarifeleri Raporu:
Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 24/09/2014 Tarih ve 159 Sayılı yazısı Belediye Meclisinin 01/10/2014 Tarih ve 2014/36 Nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup mezkur komisyondan gelen 13/10/2014 Tarih ve 2014/2 sayılı rapor ve Ekinde sunulan 2015 Yılında uygulanacak gelir tarifesi cetvelleri okundu.
T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2015 YILI GELİR TARİFELERİ

1 – BELEDİYE VERGİLERİ

HABERLEŞME VERGİSİ

MADDE:1 ( 3239 sayılı Kanunun 119’nci maddesiyle değişen madde ) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimile ve data ücretleri ( tesis, devir ve nakil ücretleri hariç ) Haberleşme Vergisine tabidir.
Nispet :
( 3517 sayılı kanunun 5′ inci maddesiyle belirlenen nispet ) Haberleşme Vergisinin nispeti % 1′ dir. Ancak genel ve katma bütçeli kurumlarla il özel idare ve belediyelere ve bunların kurdukları birliklere ait teleks, faksimile ve data ücretinden vergi alınmaz.

ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ

MADDE:1 Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.
MADDE:1 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi aşağıdaki gösterilen nispetlerde alınır.
a İmal ve istihsal, taşıma, yükleme, boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden %1
b ( a ) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden %5
c Havagazının satış bedelinden %5

YANGIN SİGORTA VERGİSİ

Konu
MADDE:1 Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler; Yangın Sigorta Vergisine tabidir
a Yangın Sigorta Vergisinin nispeti %10’dur

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

MADDE:1 Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.

2 – BELEDİYE HARÇLARI

2015

MADDE:1 İlçemizden köylere yolcu taşıma işleri yapacak olan araçlardan yolcu indirme ve bindirme durak yeri ücreti olarak araç başına yıllık olarak 240,00
MADDE-2 İlçemizde faaliyette bulunan (T) Plakalı Ticari Taksi İşyeri İşleten işletmecilerinden(yıllık çalışma izin belgesi karşılığı) 150,00
MADDE-3 İlçe içerisinde faaliyet gösteren öğrenci taşıma nakil araçlarının güzergah izin belgesi harcı 100,00
MADDE-4 İlçemizde faaliyet gösteren (T) Plakalı ticari taksilerin devir temlik ücretleri (400yolcuX taksimetre açılış ücreti) ………

KIYMETLİ EVRAK VE MATBU SATIŞ ÜCRETLERİ :

2015
MADDE-5
a Sıhhi muayeneye tabi esnaflardan sağlık karnelerinin her birinin
satışlarından 5,50
b Her çeşit emlak matbua ve beyanname satışı 5,50
c Karton evrak satışı 5,50
d Bilgisayar evraklarından 5,50
e Tasdik Ücreti (Beyanname,Ruhsat vb.) 5,50

TAŞ VE MERMER OCAKLARINA AİT KOMYON GEÇİŞ ÜCRETLERİ

MADDE-6 İlçemiz şehir içinden geçen Taş ve mermer ocaklarından malzeme çeken Ağır tonajlı kamyonların Belediyemiz yollarında ve alt yapısında (su irsaliye hattı, Kanalizasyon hattı) ağır tonajdan dolayı sık sık arızalara sebep olması nedeniyle Kamyon Başına her seferinde
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince 3,25

Adi Ortaklıklarda harcın muhatabı
Adi Ortaklıklarda harç, ortaklık adına ortaklardan birinden alınır. Ortaklardan her biri harcın ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

KAYNAK SULARI HARCI
2015
Madde:7 Özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularının ( 5281 Sayılı Kanunun 21′ inci maddesiyle değiştirilen ibare Geçerlilik : 01.01.2005, Yürürlük : 31.12.2004 ) (işlenmiş sular dahil) belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret konulması, Kaynak Suları Harcına tabidir
Madde:8 Kaynak Suları Harcını, aşağıdaki hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır.
a 1 lt. Ye kadar olan şişe vb. Kaplarda ( kap başına ) 0,03
b 1 lt. Den büyük şişe vb. Kaplardan (beher litre) 0,14

Kaynak Suları Harcı, bu suların satışa arzı için kaplara doldurulmasını müteakip, kaplar üzerine özel işaret konulması sırasında bu işi yapan belediyeye makbuz karşılığı peşin olarak ödenir. Başka bir belediye sınırları ve mücavir alanları içinde satışa arz edilen kaynak sularından ikinci bir kez harç alınmaz

TELLALLIK HARCI
MADDE:9 Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzel kişiler tarafından her ne suretle olursa olsun her çeşit menkul veya gayri menkul mal ve mahsullerin satışı, Tellallık Harcına tabidir
MADDE:10 Tellaklık Harcın mal ve mahsüllerini satan gerçek veya tüzel kişiler ödemekle mükelleftirler. Gerçek veya tüzel kişiler yapacakları satışları, satış yapmadan önce belediye veya mahallindeki belediye ilgililerine haber vermekle ödevlidirler. Haber verilmediği takdirde harç % 50 fazlasıyla tahsil olunur.
Madde:11 Tellaklık Harcının nispeti % 2 dir. 100 TL. Sınırı aşan kısım için nispet % 1 dir.

Harcın Ödenmesi
Madde:12 Tellallık Harcı, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz mukabili tahsil olunur. %5

HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI
Madde:13 Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelerce verilen izne dayanarak özel kişi ve kuruluşlarca tesis edilen mezbaha kanaralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi veya belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da belediye sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlemesi Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcına tabidir.

2678 sayılı Kanuna göre kurulan resmi ve özel kombinalar bu harçtan muaftır.

MADDE-14 Harç hayvan başına aşağıdaki tarifeye göre hesaplanır. ( MENŞE-İ MUAYENE HARCI )
Büyükbaş ( Adet ) 4,50
Küçükbaş
01 — 10 Adet 7,50
11 — 25 Adet 14,00
26 — 50 Adet 22,00
Deri, tavuk,sakatat,arı,at,merkep,kuş v.s.
( 1 yaprak için ) 14,00
Madde:15 Harç, makbuz mukabilinde peşin olarak alınır.

HAYVAN PAZARI GİRİŞ – ÇIKIŞ ÜCRETİ
Madde:16 Hayvanın Cinsi
a Büyükbaş adedi 4,50
b Küçükbaş adedi 2,50
c mezbaha et kesim ücreti (1 (bir büyük baş hayvanı) 50,00
d mezbahane et kesim ücreti (1 küçük baş hayvanı) 11,00
e mera kesim ücreti 3,50

Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ve ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre belediyelerce damgalanması, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcına tabidir.
Bu harç, ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin belediyelerce damgalanması karşılığında aşağıdaki tarifeye göre alınır. (5281 Sayılı Kanunun 24′ üncü maddesiyle artırılan miktarlar Geçerlilik:01.01.2005, Yürürlük: 31.12.2004)
2015
1 Tartı ağırlıklarının her birinden 2,20
2 Uzunluk ölçülerinin her birinden 2,20
3 Akıcı ve kuru taneli maddelerin hacim ölçülerinin her birinden 4,40
4 El terazilerinden 7,50
5 Normal masa terazilerinden 11,00
6 Otomatik ( ibreli ) terazilerden 14,00
7 Elektronik terazilerden 18,00
8 Kantar ve basküllerden 35,00

Harcın ödeme şekli :

Madde:17 Bu harç damgalama sırasında makbuz karşılığında ödenir.

MUAYENE, RUHSAT VE RAPOR HARCI

Madde:18 Mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı görülen ve belediyeler veya onlara bağlı kuruluşlar tarafından düzenlenerek ilgilisine verilecek, Muayene ve sağlıkla veya fenni konularla ilgili tahlillere ilişkin olup bu konuda ayrıca harca tabi tutulmamış olan ruhsatlar, rapor ve belgeler “ Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcına “tabidir.
a-) Muayene ruhsat ve rapor harcı 22,00

SAĞLIK BELGESİ HARCI
Madde:19 Yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısıyla özel mevzuatı gereğince belediyelerden sağlık belgesi almak mecburiyetinde olan kişilere verilecek bu tür belgeler ile bunların belli aralıklarla yenilenmeleri “Sağlık Belgesi Harcına “ tabidir.
Madde:20 Sağlık Belgesi Harcı 3,00

SİNEMA FİLMİ, VİDEO VE SES KASET / VCD-DVD’ CİSİ
İŞLETME RUHSATI HARCI
Madde:21 3257 Sayılı Kanunun 7. Maddesi ile sinema filmi, video ve ses kaset/VCD-DVD’ ci işletmecilerine verilecek işletmeci ruhsatı hakkındaki yönetmeliğin 3. ve 4. Maddeleri gereğince verilmekte olan İşletme Ruhsatı Harcı 220,00

İŞYERİ 24 SAAT AÇMA İZİN BELGESİ HARCI
Madde:22 5393 Sayılı Belediye Kanunun 34. Maddesinin (h) bendine istinaden iş yerlerini 24 saat açık bulundurmak isteyen işletmecilere Belediyemizce verilecek İzin Belgesi Harcı ( YILLIK ) 220,00

MES’UL MÜDÜR İZİN BELGESİ HARCI
Madde:23 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılması bölümünün 35. Maddesine istinaden Mesul Müdür tayin edilmesi halinde Belediyemizce verilecek Mesul Müdür İzin Belgesi Harcı 110,00

ÇEŞİTLİ HARÇLARIN UYGULAMA ESASLARI VE ÖDENMESİ

Madde:24 Bu bölümde yazılı harçlar makbuz karşılığında veya basılı damga vurulmak suretiyle peşin olarak ödenir
Harçların uygulanmasına ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

BELEDİYE HİZMETİ KARŞILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER
Madde:25 Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.

Bu bölümde yazılı harçlar makbuz karşılığında veya basılı damga vurulmak suretiyle peşin olarak ödenir

Madde:26 Harçların uygulanmasına ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

EVLENDİRME MEMURLUĞU ÜCRETLERİ

Madde:27 Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti ( 10 kişi üzerinde ) 60,00
a Evlenme Cüzdanı Ücreti ( Yasal Rakamlar esas alınacaktır )
b 1—Gelir durumu yeterli olmayan fakir vatandaşlarımıza ücretsiz.
( Yığılca Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden alacakları belge ile başvuracaklardır.)
c Mesai saatleri içinde Evlendirme Memurluğu’ nda nikah ücreti alınmayacaktır.

HOPERLÖR İLAN ÜCRETİ

MADDE:28 Belediye ses yayın cihazları ile yapılacak reklam ve ilanın anons edilmesinden dolayı alınacak:
a Sosyal amaçlı ilanlar ( Her kelimesi için ) 0,27
b Ticari amaçlı ve resmi ilanlar ( Her kelimesi için ) 1,10
c Ses yayın cihazı ile yapılan müzikli ve reklâmın (Beher dakikasından) 5,50
d Ölüm ilanlarından:
e Üç defa yayınlanan ölüm ilanı ücretsizdir.
f Üç defadan sonraki her ilan için 1,65
g Belediye yayın organlarında yayınlanan ilan ve reklamlardan
h Tam sayfa 180,00
ı Yarım sayfa 120,00
i Çeyrek sayfa 91,00
Madde:29 Resmi Dairelerden gelen ilanlardan ücret alınmaz.
Madde:30 3 Günden fazla ilan edilmesi istenen ilanlardan iki katı ücret alınır.

İTFAİYE AMİRLİĞİ HİZMET ÜCRETLERİ

MADDE:31 BELEDİYECE YAPILACAK BACA TEMİZLEME ÜCRETLERİ
a kaloriferli bina bacalarının her birinden 33,00
b Bacalar için sepetli araç veya platform aracı gerektiğinde araç fiyatı ayrıca tahsil edilir.
c KALORİFERSİZ BİNA BACALARININ TEMİZLİĞİ:
d Tıkalı soba bacası temizliği 27,50
e Soba bacası temizliği:
f Aynı binada 5 âdete kadar olan soba bacası temizliği ( Adedinden ) 13,00
g 5 bacadan sonra her baca için ( ilave olarak ) 6,50

Madde:32 İTFAİYECE HAZIRLANAN YANGIN KONTROL RAPORU ÜCRETİ
a 50 m2 ye kadar 22,00
b 50 m2 den sonra beher m2 için ilave olarak 0,27
Madde:33
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ÖZEL İŞLERİ İÇİN TALEP ETTİKLERİ TELESKOPİK PLATFORM (MERDİVEN) ARACININ ÇALIŞTIĞI, İŞ YAPTIĞI SÜRECE; BİR SAATLİK KİRASI :
a 12 metrelik merdivenli arozöz 110,00
b Tam teçhizatlı arozöz ücreti : 1 saati 110,00
c Saatlik kiralanan araçlar için itfaiyeden çıkış ve giriş saati baz alınır

MEZARLIKLAR
CENAZE NAKİL VE DEFİN ÜCRETLERİ

MADDE:34 MEZARLIKLAR ÜCRETLERİ
a I.sınıf mezarlıkların m2 si ( Aile mezarlığı ) 13,00
b II.sınıf mezarlıkların cenaze başına ( Umumi mezarlık ) 27,50
c III.sınıf mezarlıkların m2 si ( fakir, muhtaç ve kimsesiz kişilere ait mezarlıklar
NOT Alınan mezarlar kimseye satılamaz ve devredilemez.

MADDE:35 DEFİN ÜCRETLERİ
a
Erkek ve kadın cenazeler için :
b Mezar kazılması 38,00
c Tahta ücreti 38,00
d Otobüs ücreti ( Camiden mezarlığa kadar gidiş dönüş ) 93,00
e Çocuk cenazeler için :
12 yaşından küçük çocuklarda ( reşit olmayan ) Ulaşım ücretleri hariç diğer tüm ücretlerde % 50 düşük tahakkuk ettirilir.

MADDE:36 CENAZE NAKİL ÜCRETLERİ
Cenaze arabası ile :
a Evden veya hastaneden mezarlığa kadar 49,00
b Şehir dışına nakledilecek cenazeler için gidiş – dönüş mesafesi göz önüne alınarak : 1 km. İçin 1,70

MUHTELİF SATIŞ YERLERİ
(PAZARYERİ – İŞPORTA – SEYYAR SERGİ v.s.)

Madde:37 PAZAR YERLERİNDE BELEDİYECE GÖSTERİLEN YERLER İÇİN (GÜNLÜK):
1 Kapalı yerlerden (Kapalı pazaryeri için) 13,00
2 Açık ve diğer yerlerden ( her pazar için ) 6,60
3 Kapalı Pazaryeri düğün , toplantı vs. kiralama ücreti 500,00
4 İŞPORTA PAZARINDA TAHSİS EDİLEN YERLERDEN: AYLIK OLARAK 26,00
5 BELEDİYECE YER GÖSTERİLEN SEYYAR SATICILARDAN
( AYLIK OLARAK ; HER M2 İÇİN ) 5,50

PAZAR YERLERİ, BAKIM ONARIM VE
DÜZENLEME GİDERLERİNE KATILIM ÜCRETİ
MADDE:38 MESLEĞE YENİ BAŞLAYANLARDAN İSTER DEVİR ALMAK SURETİYLE OLSUN İSTERSEBELEDİYECE YENİ YER VERMEK SURETİ İLE OLSUN EDİNDİĞİ YERLER İÇİN
1 İlk tahsiste tek katılım ücreti olarak 2.750,00
Madde:39 DEVİR ALMAK SURETİ İLE YER EDİNENLER, BU YERLER KENDİLERİNE TAHSİS EDİLDİĞİNDEBİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE
1 Pazaryerleri için. 500,00

İLAÇLAMA ÜCRETİ

Madde:40 KİŞİ VE KURULUŞLARIN TALEPLERİ İLE BELEDİYECE DDT VE EMSALİ MALZEMELERLE YAPILACAK DEZENFEKTE ÜCRETİ
İLAÇLANACAK YERİN M2 Sİ 0,22

MAKİNE İKMAL BİRİMİ
MADDE:41 İŞ MAKİNELERİ SAATLİK KİRA ÜCRETLERİ

1 Kazıcı yükleyici ( JCB-HİDROMEK ) 200,00
2 Greyder 300,00
3 Kamyon ( DAMPERLİ ) 100,00
NOT Fiyatlara K.D.V. Dahildir.

PARK – BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İLE İLGİLİ ÜCRETLER
Madde:41 ÇİM BİÇME MAKİNESİNİN : 1 SAATLİK ÜCRETİ 11,00
8 saat için ( günlük ) 88,00
Madde:42 BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDEKİ ELEKTRİK TRAFOLARI, PANOLAR VE ELEKTRİK DİREKLERİNİN İŞGALLERİNDE YER TAHSİS ÜCRETİ OLARAK ; BİR YIL İÇİN :
1 Sanayi ve ticari ağırlıklı bölgelerde ( her direk için ) 242,00
2 Mesken ağırlıklı bölgelerde ( her direk için ) 181,00
3 Yeraltı elektrik panosu ( her pano için ) 363,00
4 Trafo yer tahsis ücreti ( yıllık ) 1.815,00
MADDE:43 BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDEKİ TELEKOM’A AİT ANKESÖRLÜ TELEFON KULÜBESİ YER TAHSİS ÜCRETİ ; BİR YIL İÇİN :
1 Sanayi ve ticari ağırlıklı bölgelerde ( bir kulübe yeri için ) 363,00
2 Mesken ağırlıklı bölgelerde ( bir kulübe yeri için ) 181,00
3 Yer altı telefon panosu için ( her pano için) 363,00

SU TARİFESİ
2015
Madde:43 MERKEZ
MESKENLER – LOJMANLAR
1 0 – 20 m3 1,50
2 20 – 50 m3 2,00
3 50 m3 den fazlası 2,80
Madde:44 TİCARETHANE – FABRİKA – İMALATHANELER
1 0 – 20 m3 1,60
2 20 – 50 m3 2,00
3 50 m3 den fazlası 2,90
Madde:45 İNŞAATLAR
1 0 – 20 m3 1,80
2 20 – 50 m3 2,80
3 50 m3 den fazlası 3,40
Madde:46 RESMİ DAİRELER VE KURUMLAR
1 Resmi daireler : m3′ ü 3,70
2 Kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları, okullar, askeri birlikler, hastaneler. 3,70
Madde:47 TEMİNAT VE DEPOZİTOLAR
1 Meskenlerden 100,00
2 Ticarethaneler Ve İnşaatlardan 200,00
Madde:48 Şebeke suyu kullanmayıp yeraltı suyundan santrafuj ile su kullanan abonelerden kuyu suyu depozit bedeli :
1 Meskenlerden 9,00
2 Ticarethanelerden 24,00
Madde:49 Abone isimlerinin değişikliğinde: Aboneden ayrılan şahısların kendi adına yaptırdıkları depozitleri bir bütçe yılı içinde almamaları halinde bu meblağ Belediyeye irat olarak kaydedilir. Abone ayrılma tarihi bütçe yılının son ayına rastlaması halinde ayrılan aboneye bir aylık ek süre verilir.

MADDE:50 SU İŞLERİ SAİR ÜCRETLERİ
2015
1 Tüm tarifelerde bakım ücreti 2,35
2 Borçtan dolayı suyu kesilen abonenin kesme – bağlama ücreti 18,00
3 Borçtan dolayı suyu aparatla kesilen abonelerin aparatı bozmaları halinde Borçtan dolayı suyu kesilen abonenin kesme – bağlama ücreti 155,00
4 Tüm abonelerde atık su ücreti 0,07
5 Kaçak Su Kullanımı
6 Kaçak su kullanım tespit edildiğinde 314,00
7 Kaçak su kullanımı tekrarı durumunda 363,00
8 Kaçak su kullanımı üçüncü tekrarında Mahkeme
9 Şikayetli sayaçların Muayene Bedeli 10,00
10 Ana şebeke borusundan, abonenin şube yolu hattı için :
11 Abone kazısı ( Boru Hariç ) 1 Metresi 16,00
12 Kanal Hattı Yer Gösterme Ücreti 6,00
13 Şantiye aboneliği nakil ücreti ( Mevcut şantiye abonesinin başka şantiyeye nakli ) 60,00
14 Yıkıp yerine yeni bina inşa edilen yerlerde;
Aynı aboneler abone sözleşmesine uygun evrakları tamamlamak kaydıyla abonelik ücreti 60,00
Madde:51 Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlarında ikametgah eden Su ücretlerinde Vatani Hizmet Tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanlar şehit dul ve özürlülere 2014 yılında uygulanacak su tarifesinde %50 indirim uygulanmasına;

NOT İsteğe bağlı geçici kör tapa yaptıranlardan kesme bağlama ücreti alınır.
Madde:52 İşçilik Ücreti :
1 Erbap işçi ( 1 saati ) 6,00
2 1.Sınıf usta ( 1 saati ) 7,00
3 Pikap – Nakliye ( Şoför dahil – 1 saati ) 24,00
Madde:53 Arıza vana değişim ücreti : Piyasadan teklif usulü ile alınan bedeller Encümen’ ce değerlendirilerek fiyat tespiti yapılır. Tespit edilen bedel faturaya ilave edilir
Madde:54 İhbardan 7 gün içinde borcu bulunan abonenin suyu kesilir.
Madde:55 Suyu kesilen abonenin sayacı imkanlar dahilinde 5 gün içinde bağlanır
Madde:56 Kazılı yapılan boru döşeme işinde parça ücreti ve işçilik boru fiyatına dahildir.
Kazısız yapılan boru döşeme işinde kullanılan parça ve işçilik ücretleri ayrıca hesaplanıp, aboneden tahsil edilir

MADDE:57 KANALİZASYON – VİDANJÖR İŞLERİ
2015
1 Vidanjör bir seferlik çekim işçiliği 50,00
2 Ayrıca şehir dışı görevlerde km. Başına 2,30+Çekim ücreti
3 Kanal Hattı Yer Gösterme Ücreti 6,00

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN
YER SEÇİMİ-TESİS İZNİ VE AÇILMA BEDELİ
2015
Madde:57 1.SINIFLAR İÇİN
1 Yer seçimi + Tesis Kurma İzni 1.318,00
2 Deneme İzni 1.318,00
3 Açılma İzni 4.230,00
4 Ruhsatta değişiklik, yenileme, devir, kayıp, v.b. 1.210,00
5 3. sınıf Gsm. Açılma İzni 363,00
6 1. ; 2. ; 3. Gsm. İçin değişiklikler, yenileme, devir, kayıp, v.b. 180,00
7 2. sınıf Gsm. İçin Açılma İzni 600,00
8 Canlı Müzik İzin Belgesi 300,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI GELİR TARİFESİ

Madde:58 KAYIT VE SURET HARÇLARI: ( 2464 sayılı kanunun 79. Maddesi gereği belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt )

12 a) Her sayfa başına 0,80
b) Harita, plan ve krokilerin beher metre karesinden 4,60

Madde:59 BİNA İNŞAAT ( YAPI RUHSATI İZİN BELGESİ ) HARCI : 2464 sayılı kanunun ek 1.Maddesinde Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı

a) Konut İnşaatı : M2 başına
100 m2.’ye kadar 1,75
101-120’ m2.’ye kadar 2,50
121-150’ m2.’ye kadar 3,00
151-200’ m2.’ye kadar 4,15
200’m2 yukarısı 5,00
b) İşyeri İnşaatı: M2 başına
25 m2.’ye kadar 4,25
26 – 50’ m2.’ye kadar 6,50
51-100’ m2.’ye kadar 8,00
100 m2 yukarısı 10,25

Madde:60 YAPI KULLANMA İZNİ BELGESİ HARCI : (2464 sayılı kanunun 80.ve 97.Maddelerine istinaden İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar)

Konut (beher inşaat metre karesi için) 0,10
Ticaret (beher inşaat metre karesi için) 0,15

Madde:61 İMAR DURUM BELGESİ HARCI : ( 2464 sayılı kanunun 79 .Maddesi gereği)
2014 2015
Tarife Konut Ticari Konut Ticari
Planlı Alanlarda ise (beher inşaat metre karesi için)
80,00 85,00
Plansız Alanlarda ise (beher inşaat metre karesi için) 75,00

Madde:62 KAT İRTİFAKI VE MÜLKİYETİ TESİS ÜCRETİ : ( 2464 sayılı kanunun 79 .Maddesi gereği)

İşyeri Kullanımlı ( Her bağımsız bölüm başına )
0,50
Konut Kullanımlı ( Her bağımsız bölüm başına ) 0,25

Madde:63 İŞ BİTİRME BELGESİ TALEP EDENLERDEN : ( 2464 sayılı kanunun 97.Maddesi gereği)

Başvurunun yapıldığı yılın bayındırlık fiyatları baz alınmak kaydıyla bitirilen işin toplam bedelinin (on binde üçü) %0,03

Madde:64 ZEMİN AÇMA İZNİ VE TOPRAK HAFRİYATI ÜCRETİ: ( 2464 sayılı kanunun 80.ve 97.Maddelerine istinaden İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar)

Konut Alanı
a)Toprak (beher metre küp için ) 0,20
b) Kanal (beher metre kare için ) 0,75
Ticaret Alanı
a)Toprak (beher metre küp için ) 0,35
b) Kanal (beher metre kare için ) 1,00

Madde:65 YOL HARCAMALARINA KATILIM PAYI HARCI : ( 2464 sayılı kanunun 80.ve 97.Maddelerine istinaden İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar)

Yol Harcamalarına Katılım Payı Harcı ( Arsa m2 x Arsanın emlak değeri x Tarife değeri) 0,02

Madde:66 İFRAZ- TEVHİD HARCI ( 2464 sayılı kanunun 80.ve 97.Maddelerine istinaden İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar
Onanlı İmar Sınırları Dâhilinde
a)Konut Alanı (beher metre kare için ) 0,12
b)Ticaret Alanı (beher metre kare için ) 0,15
Onanlı İmar Sınırları Dışında
Beher metre kare için 0,10
PLAN PROJE TASDİK HARCI ( 2464 sayılı kanunun 80.ve 97.Maddelerine istinaden İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar)

Onanlı İmar Sınırları Dâhilinde
a)Konut Alanı (beher metre kare için ) 0,12
b)Ticaret Alanı (beher metre kare için ) 0,15
Onanlı İmar Sınırları Dışında
Beher metre kare için 0,10
Madde:67 PLAKA HARCI( SOKAĞA AÇILAN HER BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN) : ( 2464 sayılı kanunun 80.ve 97.Maddelerine istinaden İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar)

a) İşyeri Kullanımlı ( Her bağımsız bölüm başına ) 17,50
b) Konut Kullanımlı ( Her bağımsız bölüm başına ) 16,50

Madde:68
İMAR TADİLATI TALEBİ HARCI : (2464 sayılı kanunun 80.ve 97.Maddelerine istinaden İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar)

a) Belediye sınırları içinde uygulama imar planlarımızın dışında yapılacak olan mevzi imar planlarından imar plan tadilat harcı beher m2 için 0,53
b) Belediye sınırları içinde uygulama imar planlarımızın dışında yapılacak olan mevzi imar planlarından aplikasyon harcı beher m2 için 0,28
c) İmar tadilatı yaptıranlardan beher m2 için 4,25

Madde:69 YOL ve KALDIRIMLARIN TAHRİBAT ÜCRETLERİ : (2464 sayılı kanunun 97.Maddesi gereği aşağıda belirtilen hizmetleri talep edenlerden bu hizmetler karşılığında belirlenen )

a) Stabilize yol bozma ücreti (beher metre kare için ) 60,00
b) Parke yol bozma ücreti (beher metre kare için ) 75,00
d) Asfalt yol bozma ücreti (beher metre kare için ) 115,00

Madde:70 CURUF VE MOLOZ DÖKME ÜCRETİ : (2464 sayılı kanunun 97.Maddesi gereği aşağıda belirtilen hizmetleri talep edenlerden bu hizmetler karşılığında belirlenen ücretler alınır.)

a) Kaloriferli binalardan daire başına yıllık olarak 85,00
b) Sobalı binalardan daire başına yıllık olarak 75,00
c) Fırın vb. devamlı katı yakıt kullanan işletmelerden yıllık olarak 300,00

Madde:71 YIKIM ÜCRET HARCI (Elektrik ve su idaresinden ilişiksiz yazısı) (2464 sayılı kanunun 97.Maddesi gereği aşağıda belirtilen hizmeti talep edenlerden bu hizmet karşılığında belirlenen ücretler belediyemizce tahsil edilir )

a) Ahşap yapıların yıkımı için (beher metre kare için ) 0,75
b) Betonarme yapıların yıkımı için (beher metre kare için ) 1,15

Madde:72 GEÇİCİ USTALIK YETKİ BELGESİ BASILI MALZEME VE DANIŞMANLIK HARCI

Geçici Ustalık Yetki Belgesi Basılı Malzeme ve Danışmanlık Harcı olarak 15,00 TL alınacaktır.
Vergiler, Harçlar ve Harcamalara Katılma Payları kanunları ile, Belediyemiz Gelir Tarifesindeki tüm Belediye Gelirlerine 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’ un ilgili maddeleri gereğince vadesinde ödenmeyen alacaklar için Gecikme zammı / faizi ve tecil faizi uygulanır.
Bu Tarifenin ” Ücrete Tabi İşler ” bölümündeki Ücretlere K.D.V. Dahildir.
BU TARİFE HÜKÜMLERİNİ BELEDİYE BAŞKANI TÜRÜTÜR
2015 Mali Yılında uygulanacak Gelir tarifeleri cetvelleri tek tek kalem kalem incelenerek yapılan müzakereler neticesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilerek 2015 Mali yılında uygulamaya konulmasına, oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:42 Gündem: 8.Maddesi: Ücret Tarifesi:
Başkanlık Makamının 04/11/2014 tarih ve 670 sayılı yazısı okundu.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 05.11.2010 tarihli Tıbbi Atıkların bertarafı konulu 2010/17 sayılı genelgesi gereği, belediyemiz içindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında üretilen tıbbi atıkların, 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların kontrolü Yönetmeliği kapsamında, halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden toplanması, taşınması, sterizile edilerek bertaraf edilmesi işlemleri 31.08.2019 tarihine kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol dahilinde lisanslı firma tarafından bugüne kadar ücretsiz olarak yürütülmekte idi. Yüklenici tarafından tıbbi atıkların Belediye sınırları içinde toplanması ve bertaraf edilmesi hizmetinden elde edilen cirodan, Meclisimizin belirleyeceği oran dahilinde ücret alınması karar alınması hususunda,
Tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi tıbbi atıkların, halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden taşınması sterilize edilerek bertaraf edilmesi konusunda sözleşme yapılması ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:43 Gündem: 9.Maddesi: Dilekçenin Görüşülmesi:
04.11.2014 tarihli ve 145 sayılı kayıtlı (T.C. Kimlik No:50530853874) Oktay AKMAN’a ait dilekçe okundu. Orhangazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:21 adresindeki işyerinin önünde bulunan yol kenarına 2 araç taksi park yeri aylık işgaliyesi 1.000,00-TL (Bin-TL) TL işgaliye ücreti alınmasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM:10.Maddesi; Kapanış:
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 03 Aralık 2014 Çarşamba günü saat: 16.30’da Meclis toplantı salonunda yapılacak olan toplantıya kadar
oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 05/11 /2014

Muzaffer YİĞİT Orhan ACAR Hasan YAĞCI
Meclis Başkanı Kâtip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi