T.C.                                                

YIĞILCA BELEDİYESİ

2015 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞANÜSTÜ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Toplantı Tipi             :Olağanüstü

Toplantı Dönemi       :2015 Yılı Ağustos ayı

Toplantı Tarihi         :01/07/2015

Toplantı Saati:           :17:00

Birleşim No               :09

Oturum No                 :01

Meclis Başkanı         : Muzaffer YİĞİT

Divan Katibi -1         : Orhan ACAR

Divan Katibi -2         : Hasan YAĞCI

  

Belediye Başkanlığının 13/08/2015 tarih ve 575 sayılı yazı ile Belediye Meclis üyelerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince olağanüstü toplantı çağrısı yapılmış olup, çağrı gereğince; Yığılca Belediye Meclisi; 18 Ağustos 2015 Salı günü saat 17:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT’in Başkanlığında toplandı.

Meclis Üyeleri toplantıya katıldı. 2015 Yılı Temmuz ayında yapılan meclis toplantısında alınan meclis tutanağı meclis üyelerine dağıtıldı ve okundu. Yazılı ve sözlü soru önergesi olmadığından gündemde yazılı konuların görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:

Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT

1-Aynur YILDIRIM 2-Bayram AKIN,3-İrfan KARTAL, 4-Nihat ATASOY

5-Telat TEMİZEL, 6-Hasan YAĞCI 7-Orhan ACAR 8-Adnan KAYA toplantıya katıldı.

 

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri :—- 1-Rıdvan ERDOĞAN

 

2015 yılı Ağustos ayı 9.birleşim 1. oturumuna başlandı.

GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2015 Yılı Temmuz Ayı Meclis Karar Özetlerinin Görüşülmesi:

5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 02/07/2015 Tarihli Temmuz ayı Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO: 28 GÜNDEM:3.Maddesi: İmar Planlarının Görüşülmesi

Fen İşleri Müdürlüğü’nün 13.08.2015 tarih ve 221 sayılı yazısı okundu.Belediyemiz mücavir alan sınırları dâhilinde kalan 127 Ada 205 parsel ve 158 Ada 120 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde kurulması planlanan sanayi alanı için hazırlanan imar planları ( 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ) ve plan notları incelenmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde;

  • Plan müellifinin imar planı yapımı yeterlilik belgesinin bulunduğu ve yeterlilik belgesinin ‘ F ’ grubu olduğu ve planlamaya esas alanın ‘’ Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmeliğin Plân Yapacak MüelliflerdeAranacak Yeterlilik başlıklı 5. Maddesinin F grubuna uygun olduğu;
  • Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 03.08.2015 tarih ve 205 sayılı yazısı gereği imar planları ( 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ) ve plan notları; Düzce İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından ‘’ 1/25000 ölçekli Yığılca Çevre Düzeni Planı ve Uygulama Hükümlerine, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne ve kurum görüşlerine uygunluk yönünden incelendiği ;
  • Yapılan inceleme sonucunda hazırlanan İmar Planı Değerleme Raporu’nun Düzce İl Özel İdaresi İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 10.08.2015 tarih ve E-6478 sayılı yazısı ile kurumumuza bildirildiği.
  • Düzce İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘‘ İmar Planı Değerlendirme Raporu’nda ’’ tespit edilen eksikliklerin düzeltildiği ve plan ve plan notlarına ilave edildiği;

Görüldüğünden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun tanımlar başlıklı 5. maddesi ile aynı kanunun Planların Hazırlanması ve Onanması başlıklı   8. maddesi gereği “ONANMASINA” ve 1 ( Bir ) ay süre ile askıya çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 29 GÜNDEM:4.Maddesi: İtfaiye Aracı Talebi

Başkanlık Makamının 13/08/2015 tarih ve 578 sayılı yazısı okundu. İlçemiz 1954 yılında ilçe statüsünü kazanmış Bolu iline bağlı bir ilçe iken Düzce’nin il olması nedeniyle 1999 yılında Düzce İli’ne bağlanmış 39 köy muhtarlığı ve Dört İlçe merkez mahallesi ile birlikte yüzölçümü 640 hektar’dır. Düzce’nin coğrafi yönden en büyük ilçesidir.

İlçemizde 39 köy ve bu köylere bağlı 30 mezrası ile yüz ölçümüne bağlı olarak Düzce İli’nin en büyük ilçelisidir. Nüfus parametresine göre ise Düzce İli’nin 2. Büyük ilçesidir.

İl merkezine 36 km uzaklıkta olup ormanlık ve engebeli yerleşim alanı konumundadır.

İlçemizde bulunan en uç köy ile İl merkezi arasındaki mesafe 80 km.’yi geçen bir uzaklığa sahiptir. Bu köylerden il merkezine direk ulaşım ağı da yoktur. Belediyemiz bu kadar alana 1993 Model (İkibin tonluk ) itfaiye aracı ile hizmet vermektedir. Yangın söndürme ve müdahalelerde büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.

Mali imkanlarımızın yetersiz olması sebebiyle temin edilemeyen 1 (Bir adet tam teşekküllü “İtfaiye” aracının T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından şartsız bağış olarak talep edilmesine;

Mali imkanlarımızın yetersiz olması sebebiyle temin edilemeyen 1 (Bir adet tam teşekküllü itfaiye aracın satın alınabilmesi için bahse konu aracın Devlet Malzeme Ofisi marifetiyle Belediyemiz adına satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına;

Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı Muzaffer YİĞİT‘e yetki verilmesine, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

KARAR NO: 30 GÜNDEM:5.Maddesi: İş Makinesi ile İtfaiye Aracı Talebi

Başkanlık Makamının 13/08/2015 tarih ve 579 sayılı yazısı okundu.

Başkanlık Makamının 13/08/2015 tarih ve 578 sayılı yazısı okundu. İlçemiz 1954 yılında ilçe statüsünü kazanmış Bolu iline bağlı bir ilçe iken Düzce’nin il olması nedeniyle 1999 yılında Düzce İli’ne bağlanmış 39 köy muhtarlığı ve Dört İlçe merkez mahallesi ile birlikte yüzölçümü 640 hektar’dır. Düzce’nin coğrafi yönden en büyük ilçesidir.

İlçemizde 39 köy ve bu köylere bağlı 30 mezrası ile yüz ölçümüne bağlı olarak Düzce İli’nin en büyük ilçelisidir. Nüfus parametresine göre ise Düzce İli’nin 2. Büyük ilçesidir.

İl merkezine 36 km uzaklıkta olup ormanlık ve engebeli yerleşim alanı konumundadır.

İlçemizde bulunan en uç köy ile İl merkezi arasındaki mesafe 80 km.’yi geçen bir uzaklığa sahiptir. Bu köylerden il merkezine direk ulaşım ağı da yoktur. Belediyemiz bu kadar alana 1993 Model (İkibin tonluk ) itfaiye aracı ile hizmet vermektedir. Yangın söndürme ve müdahalelerde büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.

İlçemizin coğrafik yapısı (engebeli ve dağlık bir yapıya sahip olması ), mevsimsel (kış mevsimi ) şartların ağır geçmesi nedeniyle 1 (bir) adet “Kanal Kazıcı ve Yükleyici İş Makinesi” ile tam teşekküllü 1 (Bir) adet “İtfaiye Aracı” talep edilmesine;

Mali imkanlarımızın yetersiz olması sebebiyle temin edilemeyen bahse konu araçlar için  şartlı yardım talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı Muzaffer YİĞİT’e yetki verilmesine;

Yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde,Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına;

Alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına;

Yardımla ilgili istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 31 GÜNDEM:6.Maddesi: Yol Süpürme Aracı Talebi

Başkanlık Makamının 13/08/2015 tarih ve 580 sayılı yazısı okundu

Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere acilen 1 (Bir) Adet “Yol süpürme aracı” na ihtiyaç bulunmaktadır. Mali imkanlarımızın yetersiz olması sebebiyle temin edilemeyen bahse konu aracın Devlet Malzeme Ofisi marifetiyle Belediyemiz adına satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı Muzaffer YİĞİT‘e yetki verilmesine, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM: 7.Maddesi; Kapanış;

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 02/09/2015 Çarşamba günü Saat: 15:00’da Belediye Meclis toplantı salonunda Eylül ayında yapılacak toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 18/08/2015

 

 

 

 

Muzaffer YİĞİT                                      Orhan ACAR                                                 Hasan YAĞCI

Meclis Başkanı                                           Kâtip Üye                                                       Katip Üye

Belediye Başkanı                                      Meclis Üyesi                                                   Meclis Üyesi

 

 

.