T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2020 Yılı Ekim ayı Toplantısı 02.10.2020 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NO KARAR TARİHİ KARARIN KONUSU
16 02.10.2019 Gündem  1. Maddesi :  2021 Mali Yılı Gelir Tarifeleri :      Mali Hizmetler Müdürlüğünün 8/09/2020Tarih ve E.828 Sayılı Yazısı Okundu. 2021 Yılında Uygulanacak Gelir Tarifeleri cetvelleri ile ilgili Belediye Meclisinde yapılan görüşmeler neticesinde yapılan oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19.maddesine göre hazırlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi 5.paragrafı “İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur” hükmü uyarınca 2021  Mali Yılı Gelir Tarifelerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi (Gündem No:1)
17 02.10.2019 Gündem 2.Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonun 2021 Mali Yılı Gelir- Gider  (Tahmini Teklif)             Bütçesi Raporu:                 Başkanlık Makamından Havaleli MaliHizmetler Müdürlüğü ibareli 26/08/2020 Tarih ve E.738 Sayılı Yazısı, Belediye Encümenin  26/08/2020 Tarih ve 2020/19  Nolu Kararı, Belediye Meclisinin 02/09/2020 Tarih ve15 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup mezkur komisyondan gelen 14/09/2020 Tarih ve 2020/2 Sayılı rapor okundu.   A-GİDER BÜTÇESİ YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI(BAŞKANLIK HİZMETLERİ-ÖZEL KALEM) : 1.360.000,00 TL(BirmilyonÜçYüzAltmış Milyon-TL) Bu bölümde yer alan Başkanlık,Özel Kalem, Encümen ve Meclis Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI(YAZI İŞLERİ):90.000,00-TL (DoksanBin-TL)  Bu bölümde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. DİĞER GENEL HİZMETLER (İDARİ VE MALİ HİZMETLER ):1.400.000,00-TL(Birmilyon DörtYüzBin (Oybirliği) Bu bölümde yer alan İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (ZABITA): 930.000,00-TL (DokuzyÜZOtuzBin-TL(Oybirliği)Bu bölümde yer alan Zabıta Amirliği Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. İSKAN VE TOPLUM İŞLERİ HİZMETLERİ (FEN İŞLERİ HİZMETLERİ):5.220.000,00-TL (BeşmilyonİkiYüzYirmiBin-TL(Oybirliği) Bu bölümde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.   2021 Mali Yılı Gider Bütçesinin tüm kod toplamları: 9.000.000,00TL(DokuzMilyon-TL) olarak bağlamış olup; Gelir Bütçesinin görüşülmesine geçildi. B-GELİR BÜTÇESİ 01-VERGİ GELİRLERİ:  2.392.000,00-TL (İkiMilyonÜçYüzDoksanİkiBin-TL (Oybirliği)Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 1.332.000,00-TL (BirMilyonÜçYüzOtuzİkiBin-TL)      Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: 1.400.00,00-TL (BirMilyonDörtYüzBin-TL) Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 05-DİĞER GELİRLER: 3.867.000,00-TL ÜçMilyon SekizyÜZaLTMIŞ Yedi Bin-TL Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 06-SERMAYE GELİRLERİ: 9.000,00—TL (DokuzBin-TL) Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi 2021 Mali Yılı Bütçe gelirleri olmak üzere toplam 9.000.000,00-TL gelir yasalara dayanarak tahmin edilmiş 2021 Mali Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile  denkleştirilmiş olup 5393 Sayılı Belediye Kanunun 61 ve 62 maddelerine göre hazırlanan 2021 Yılı Yığılca Belediyesi Gelir  Gider  (Tahmini Bütçesi) ile ilgili yapılan incelemede, tüm gelir gider kalemleri tek tek kalem kalem madde madde sınıfsal kodlamaları ile incelenerek yapılan oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile kabul edilerek,        Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 31. Maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinin “ONANMASINA” ve 2021 Mali yılında uygulamaya konulmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) fıkrası gereği mevcudun oy birliği ile karar verildi (Gündem No:2)

  Rasim ÇAM                                     Davut YILMAZ                                 Turgut ILĞIN

Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı