T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2020 Yılı Kasım ayı Toplantısı 06.11.2020 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
1804.11.2020Gündem  1. Maddesi :  Cadde İsim Değişikliği: Fen İşleri Müdürlüğünün 02/11/2020 Tarihli ve E.946 Sayılı yazısı okundu. Adres kayıt sisteminden Mekansal Adres Kayıt Sistemine geçilmesi nedeni ile Mahallelerimizde mükerrer isimler oluşmuş bazı cadde ve sokak ise isim karışıklıkları meydana gelmiştir. Tespiti yapılan sorunun çözümü için cadde isim değişikliğinin; “5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesi (n) bendinde  “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.” Aynı kanunun 81.maddesinde ”Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmü mevcuttur.           Meclisce yapılan müzakereler neticesi; Cadde İsim Değişikliğinin Fen İşleri Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne; İLİ İLÇESİ MAHALLE ADI ESKİ CADDE ADI YENİ CADDEADI DÜZCE YIĞILCA Orhangazi Mahallesi Düzce Caddesi Recep Tayyip ERDOĞAN Caddesi DÜZCE YIĞILCA Orhangazi Mahallesi Ahmetçiler Caddesi Dr. Devlet BAHÇELİ Caddesi Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde isimleri değiştirilen caddeler ile ilgili olarak yeniden numarataj işlemlerinin yapılmasına;      5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (n)  bendi ile aynı kanunun 81. maddesi gereğince  Meclis Üyesi Turgut ILĞIN (ret) mevcudun oy çokluğu ile karar verildi  (Gündem No:1)
1904.11.2020Gündem 2.Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonun 2021 Mali Yılı Gelir Tarifeleri Raporu:              Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 28/09/2020 Tarihli ve E.828  Sayılı yazısı Belediye Meclisinin 02/10/2020 Tarih ve 2020/16 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup komisyondan gelen 12/10/2020 Tarih ve 2020/3 sayılı rapor ve Ekinde sunulan 2021 Yılında uygulanacak Gelir Tarifesi Ücrete tabi İşler tarife  cetvelleri okundu.               5393 sayılı Belediye Kanunun “Meclisin görev ve Yetkileri” başlıklı 18. Maddesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, Bakanlar Kurulu Kararları ve Tebliğlerde yer alan hükümlere göre; Belediyemizin gelirlerini vergi, resim harçlar, katılım payları ve ilgilerin isteği üzerine yapılmakta olan hizmetler karşılığında almış olduğu ücretler oluşmaktadır.                2464 sayılı kanunun 97. maddesine istinaden ilgililerin isteği üzerine Belediyemizin yapmakta olduğu hizmetler karşılığında almış olduğu ücretlerle ile ilgili tarife cetveli içinde müdürlük bazında tekliflerine göre değerlendirmeler yapılarak madde madde oylanarak (Ücrete Tabi İşler Tarife Cetveli)     “2021 yılı Gelir Tarifesi Ücrete Tabi İşler Tarife Cetveli ” katılım oy birliği  kabul edilerek 2021 Mali yılında uygulamaya konulmasına,                   5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (f) fıkrası gereğince mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Gündem No:2)

  Rasim ÇAM                                     Davut YILMAZ                                 Turgut ILĞIN

Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı