T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2020 Yılı Aralık ayı Toplantısı 04.12.2020 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
2006.12.2020Gündemin 1.Maddesi: 2021 Yılında Çalıştırılacak Geçici İşçi Vizeleri: Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin  24. maddesi “ (Değişik:RG-12/1/2008-26754) Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir” hükmü yer almaktadır.      Bu esaslar doğrultusunda; Belediyemiz D3 gurubunda yer almakta olup memur norm kadro sayımız 38’dir. Norm Kadroda belirtilen 38 adet memur kadrosunun %20′ si  7’ dir. 2020 yılı içerisinde 5 ay 29 gün süre ile geçici iş pozisyonunda 7 x 5.29 = 37.03 Adam / Ay olarak mevsimlik işçi Belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Norm Kadroda belirtilen 38 adet memur kadrosunun %20’si oranında 2021 yılı içerisinde 5 ay 29 gün süre ile geçici iş pozisyonunda 7×5.29 = 37.03 Adam / Ay olarak mevsimlik işçi çalıştırılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.(Gündem No:1)
2106.12.2020Gündemin 2. Maddesi: Arsa Satışı: Mülkiyeti Belediyemize ait Tapunun Düzce İli Yığılca İlçesi Merkez Mah. Lale Mevkii’nde bulunan 31 Ada 57 parsel ’de kayıtlı üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan boş arsa durumundaki 306,64 m2 yüz ölçümüne sahip taşınmazın; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri gereğince satış ihalesinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine; Meclis Üyeleri Turgut ILĞIN (çekimser), Ahmet KAÇAR (ret),Tahir DOĞAN (ret) oylarına karşı, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. Gündem No:2)
2206.12.2020Gündemin 3. Maddesi: Tahsis Meclis Kararı İptali: Mülkiyeti Belediyemize ait Orhangazi Mahallesi Düzce Caddesi üzerinde Otogar İş Merkezi  Binasının 2. Katında, Dükkan No:1/14, 26-27 EB Pafta, 35 ada 4 parsel 150 m2 işyerine DüzceGençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne  Gençlik Merkezi yapılması amacıyla Belediye Meclisinin  04.07.2018 tarihli ve 2020/26 sayılı kararı ile 3 (üç) yıl Spor Genel Müdürlüğü adına 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e)  fıkrası gereğince tahsis edilmiştir. Tahsis edilen  yer ile ilgili Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bugüne kadar hiçbir çalışma faaliyet işlemleri yapılmadığından “Spor Genel Müdürlüğü’ne  tahsis edilen  Mülkiyeti Belediyemize ait Tapunun 26-27 EB Pafta, 35 Ada 4 parsel’de 150 m2 işyerinin 04.07.2018 tarihli ve 2018/26 sayılı Yığılca Belediyesi’nin “Tahsis”  Meclis Kararının iptal edilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e)  fıkrası gereğince mevcudun oy birliği ile karar verildi.(Gündem No:3)
2306.12.2020Gündemin 4. Maddesi: Bedelsiz Kütüphane Binası Tahsisi:                    Başkanlık Makamının 01.12.2020 tarihli ve E-1076 sayılı yazısı ekindeki Yığılca Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.11.2020 tarihli ve E-48155571-000-1053 sayılı yazısı ekindeki Düzce Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğünün 27.11.2020 tarihli ve 906057 sayılı yazısı okundu. Yığılca İlçe Halk Kütüphanesinin Yığılca Öğretmenevi bodrum katında hizmet verdiği, Mevcut kütüphane binası kütüphane hizmetlerine ve kullanım ihtiyaçlarını karşılamadığından Mülkiyeti Belediyemize ait Orhangazi Mahallesi Recep Tayyip ERDOĞAN Caddesi üzerinde Otogar İş Merkezi  Binasının 2. Katında, Dükkan No:1/14, Tapunun 26-27 EB Pafta, 35 ada 4 parsel 150 m2 kapalı alana sahip taşınmaz gayrimenkul işyerinin kütüphane hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 5 yıllığına bedelsiz tahsisi istenilmektedir.             Tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden (covid-19) pandemi sürecinde kurumumuzun öz (su, emlak, işyeri kira bedelleri v.b) gelirlerinin tahsil edilememesi, her türlü tasarruf tedbirlerinin yapılmasına rağmen gelir -gider dengesinin sağlanamamamıştır. Anılan nedenler ve ileriki dönemlerde kurumumuzun (zorunlu hizmetlerden kaynaklanan giderlerin ödenememesi sonrasında doğabilecek olası) kurumsal itibarın zedelenmemesi nedenleri ile Mülkiyeti Belediyemize ait Orhangazi Mahallesi Recep Tayyip ERDOĞAN Caddesi üzerinde Otogar İş Merkezi  Binasının 2. Katında, Dükkan No:1/14, Tapunun 26-27 EB Pafta, 35 ada 4 parsel 150 m2 işyerinin, “Yığılca İlçe Halk Kütüphanesi” hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla “Kültür ve Turizm Bakanlığı”na 5 yıllığına  “Bedelsiz Tahsis” edilmemesine;                 Mülkiyeti Belediyemize ait Orhangazi Mahallesi Recep Tayyip ERDOĞAN Caddesi üzerinde Otogar İş Merkezi  Binasının 2. Katında, Dükkan No:1/14, Tapunun 26-27 EB Pafta, 35 ada 4 parsel 150 m2 kapalı alana sahip taşınmaz gayrimenkul işyerinin  aylık kira bedeli 1.000,00- TL(Bin-TL)  ile“Yığılca İlçe Halk Kütüphanesi” olarak “Kültür ve Turizm Bakanlığı”na 5(beş) yıllığına  “Bedelli Tahsis”  edilmesine;                  Yıllık kira artışlarının   ÜFE TÜFE oranlarının aritmetik ortalaması alınarak her yıl kira artışlarının uygulanmasına, Kullanılacak olan taşınmazın güvenlik tedbirleri, elektrik, su, doğalgaz vs. tüm kullanım giderleri ile taşınmazın kullanımından doğan her türlü giderler vergi harç, resim vb. Taşınmaza ait ilave dekorasyon ve değişiklik yapmak istediği takdirde Yığılca Belediye Başkanlığı’na verilmiş yazılı izin almak ve yürürlükteki kanun ve imar mevzuatına uygun  olarak tüm yapılacak işlem , evrak, izin  ve benzeri işlerin işçilik ve malzeme masrafları ve bu işe bağlı her türlü sorumlulukları tahsisi yapılacak kurum tarafından yapılması, “Bedelli Tahsis” işlemleri için yapılacak olan protokollerde Belediye Başkanına yetki verilmesine;  Belediyemizin ihtiyacı olması halinde Belediye Meclis Kararı ile “Bedelli Tahsis”in kaldırılmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.nci maddesinin (e) fıkrası  ile 75.nci maddesinin  (d)fıkrası gereğince mevcudun oy birliği ile karar verildi.  (Gündem No:4)

  Rasim ÇAM                                     Davut YILMAZ                                 Turgut ILĞIN

Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı