T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2021 Yılı Haziran  ayı Toplantısı 04.06.2021 tarihli Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
2304.06.2021Gündemin: 1.Maddesi: Personel Maaşlarının Ödenebilmesi İçin İller Bankası A.Ş.den Nakit Kredi Kullanılması:     Personel Maaşları Ödemelerinde kullanılmak üzere   İller Bankası A.Ş.’den 1.000.000,00-TL- (BirMilyon)TL Nakit Kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin  ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Rasim ÇAM’ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. (Gündem No:1)

Rasim ÇAM                                    Bayram AKIN                                   Murat DEMİR

Belediye Başkanı                               Katip Üye                                             Katip Üye