T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2022 Yılı Mart ayı Toplantısı 04.03.2022 tarihli Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
904.03.2022Gündemin 1. Maddesi: Bedelsiz Tahsis Meclis Kararı İptali:               Başkanlık Makamının  28.02.2022 tarih ve E-1551 sayılı yazısı ekindeki Yığılca Kaymakamlığı’nın 24.02.2022 tarihli ve E-48155571-250-1254 yazısı okundu.              Yığılca Belediye Meclisinin 04.02.2022 tarihli ve 2022/8 sayılı kararı ile Mülkiyeti Belediyemize ait    Tapunun Düzce İli Yığılca İlçesi Orhangazi Mah. G26-B-04-C-3-B pafta, 34 ada, 1 parselde kayıtlı 2.529,32 m2 Yığılca Belediyesi Park ve Sosyal Tesisi ile içinde bulunan binanın 1.nci katı hariç Yığılca Spor Kulübü Derneğine „Bedelsiz Tahsis“ edilmiştir.               Yığılca Kaymakamlığı’nın 24.02.2022 tarihli ve E-48155571-250-1254 sayılı  yazısı gereğince; 5393 Sayılı Kanunun  14. Maddesi, 15 (h), 18 (3), 75. (d) bendi ile  5108 sayılı  Kanunun 47. Maddesi ile Sayıştay Genel Kurulunun 16.10.2017 tarih ve E:2017/1,K:5415/1 sayılı içtihadı birleştirme kararında da Belediyelere ait  taşınmazların Belediye Meclis Kararı ile spor kulüblerine tahsis edilmesine imkan bulunmadığına hükmedilmiştir.                Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri  ve yargı kararları gereğince uygun görülmeyen, ait    Tapunun Düzce İli Yığılca İlçesi Orhangazi Mah. G26-B-04-C-3-B pafta, 34 ada, 1 parselde kayıtlı 2.529,32 m2 Yığılca Belediyesi Park ve Sosyal Tesisi le içinde bulunan binanın 1.nci katı hariç Yığılca Spor Kulübü Derneğine 10(0n) yıllığına Yığılca Belediye Meclisinin 04.02.2022 tarihli ve 2022/8 sayılı “Bedelsiz Tahsis” Meclis Kararının iptal edilmesine;                 Mülkiyeti Belediyemize ait    Tapunun Düzce İli Yığılca İlçesi Orhangazi Mah. G26-B-04-C-3-B pafta, 34 ada, 1 parselde kayıtlı 2.529,32 m2 Yığılca Belediyesi Park ve Sosyal Tesisi ile içinde bulunan binanın 1.nci katı hariç 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin  (e) fıkrası gereğince kiralama süresinin 4 (Dört) yıl olarak belirlenmesine;               2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince kiralama ihalesinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
1004.03.2022Gündemin 2.Maddesi: Boş Memur Norm Kadro İptali, Boş Memur Kadro  İhdası Değişiklik Cetvelleri:                    Başkanlık Makamının 28.02.2022 Tarihli ve E.1552 Sayılı yazısı okundu. 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesi gereği memur kadroları yönetmeliğe uygun olarak meclis tarafından ihdas edilmekte, 11. maddesinin 1. fıkrası hükümleri gereği, boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır denildiğinden; Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden memur kadro ihdasları için (I) sayılı cetvel, memur boş kadro değişiklikleri için (II) sayılı cetvel ihdas gerekçeleriyle birlikte gösterilerek düzenlenmiştir. Ekte bulunan, ihdas, boş memur kadro değişiklik   cetvellerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (1) fıkrası gereğince “ ONANMASINA” mevcudun oy birliği ile karar verildi.
1104.03.2022Gündemin 3.Maddesi: 04.03.2022 Tarihli ve 2022/1 Sayılı Yazılı Önerge:          Belediye Başkanı tarafından Meclis Başkanlığına sunulan 04.03.2022 Tarihli ve 2022/1 Sayılı Yazılı Önerge okundu. Kurumumuzca onarılamayacak denli bozulmuş, parçalanmış ve işe yaramayacak duruma gelmiş olan her nevi mallar/malzemeler Kurumumuza ait Alaplı yolu üzerinde bulunan Kapalı Depoda istiflenmektedir. Bahse konu depoda karla mücadele amacı ile tedarik edilen tuz vb. mal/malzemelerinde tahrip olmaması amacı ile aynı depoda istiflenmesi deponun kullanılabilir alanını doldurmuştur. Kurumumuzca ihtiyaç duyulan yâda tedarik edilen mal/malzemelerin konulabileceği kurumumuza ait başka bir alanda bulunmamaktadır. Bu nedenle tedarik edilen yeni mal/malzemelerin tahrip olmasının önlenmesi, çalınmasının engellenmesi amacı ile depoda bulunan mevcut muhtelif hurdaların kapalı olan depodan nakli gerekmektedir. Açık bir alana nakli halinde ise ek bir kamusal harcamaya neden olacağı, nakledilecek açık alanda kontrolünün zor olacağı kanaatindeyim.    Bu sebeple oluşan muhtelif hurdaların satışı hususunun Makamımca Meclis Gündemine alınarak görüşülmesini arz/rica ederim.    Meclisçe yapılan müzakereler neticesi; Tedarik edilen yeni mal/malzemelerin tahrip olmasının önlenmesi, çalınmasının engellenmesi amacı ile depoda bulunan mevcut muhtelif hurdalar ile açık alanlarda bulunan kurumumuza ait hurda malzemelerin ek bir kamusal harcamaya mahal vermeyecek şekilde kontrolünün zor olacağı ve bu durumunda kamu zararına yol açacağı, 2886 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri kapsamında satış ihalesinin yapılması halinde kuruma bir öz kaynak sağlayacağı düşünülerek; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince satış ihalesinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine; mevcudun oy birliği ile karar verildi.  (Karar No:11)          .   

Rasim ÇAM                                           Bayram AKIN                                   Murat DEMİR

Belediye Başkanı                                      Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı