T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2013 YILI NİSAN AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2013 Yılı Nisan ayı
Toplantı Tarihi :03/04/2013
Toplantı Saati: :17:00
Birleşim No :04
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Bünyamin ŞAHİN
Divan Katibi -1 : Nihat ATASOY (katıldı)
Divan Katibi -2 : Hüseyin TEMİZEL (katıldı)

Yığılca Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Yasanın 20.Maddesi gereği Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin Şahin’in Başkanlığında 2013 Yılı Nisan Ayı Olağan toplantısını yapmak üzere; 03/04/2013 Çarşamba günü Saat:17:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda Mutat olarak toplandı.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:
Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı 2013 Yılı 4.ncü Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.
Yapılan Yoklama Neticesi;
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN
1-Seyfettin SARI, 2- Hasan YAĞCI, 3- Orhan ACAR, 4-Erdal AKIN 5- Nihat ATASOY 6-Fazlı KARTAL 7-İlyas KAZAN 8- Hüseyin TEMİZEL’in katıldıkları görüldü.

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri : Davut KALAY (İzinli)

2013 yılı Nisan ayı 4.birleşim 1. oturumuna başlandı.

GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2013 Yılı Mart Ayı Meclis Karar Özetlerinin Görüşülmesi:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 06/03/2013 Tarihli Mart ayı Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO 12 GÜNDEM 3. Maddesi : Denetim Komisyon Raporu
Yığılca Belediye Meclisinin 09.01.2013 tarih ve 2013/1 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonunun, Yığılca Belediyesi 2012 Mali Yılına ait Hesap İş ve İşlemlerinin yasalara uygun olduğu görüşü ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Meclisimize sevk ettiği Denetim Komisyonu Raporu; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi uyarınca Başkan tarafından okutmak suretiyle meclise bilgi verilmiştir.2012 Yılı Denetim Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

. KARAR NO 13 GÜNDEM 4. Maddesi : 2012 Yılı Faaliyet Raporu
Başkanlık Makamının 28.03.2013 tarih ve 191 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19 maddesindeki “Yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır.” hükmüne istinaden Meclis Başkanlığı Meclis Başkan 1. Vekili Orhan ACAR’a devredildi.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince Belediyemizin 2012 Çalışma Yılına ait Faaliyet Raporu madde madde okunmuş olup yapılan işari oylama neticesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 14 GÜNDEM 5. Maddesi : 2013 Yılı Yurtdışı Görev İzinleri
Başkanlık Makamının 28.03.2013 tarih ve 191-1 sayılı yazısı okundu. Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri, Belediye Personeli ve Belediyemizi temsilen yurt dışına gidecek ekiplerin 2013 yılı içersinde yurt dışına gitmelerine ve İlk Meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmek üzere yurt dışına kültürel ve inceleme gezi daveti ve organizasyonlara görevli olarak katılmaları için gerekli iznin verilmesine, 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre uçak bilet bedeli ve günlük yasal harcırahların Belediye bütçesinden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:15 GÜNDEM: 6.Maddesi: Encümen Üye Seçimi :
Başkanlık Makamından Havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 28/03/2013 tarihli ve 192 Sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (k) bendi ve 33.maddesine istinaden Encümen Üyeliğine önerilen; 1- Hasan YAĞCI 2- Erdal AKIN yasa gereği gizli oy açık tasnif neticesi yapılan seçimlerde;
1- Hasan YAĞCI 9 (Dokuz) Oy
2- Erdal AKIN 8 (Sekiz) Oy
3 –Nihat ATASOY 1 (Bir) Oy
En çok oyu alan Hasan YAĞCI ile Erdal AKIN 2014 Yılında yapılacak olan Mahalli İdareler yerel seçimlerine kadar görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçildiler.

KARAR NO: 16 GÜNDEM:7.Maddesi: İmar Komisyonuna Üye Seçimi:
Başkanlık Makamından Havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 28/03/2013 tarihli ve 193 Sayılı yazısı okundu.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nu 18. Maddesinin (k) bendi ve 24. Maddesi ‘Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.’ Amir hükmü gereğince daha önce oluşturulan İmar Komisyonu üyelerinin görev süresi bir yılı doldurduğundan İmar Komisyonuna üye seçiminin üç kişiden oluşmasına ve görev sürelerinin bir yıl olması oya sunularak oy birliği ile kabulünden sonra ortak olarak önerilerek yapılan seçimlerde;
CHP Grubundan : 1-Orhan ACAR 2-Seyfettin SARI
AKP Grubundan : 1- Nihat ATASOY oy birliği ile 2014 yılında yapılacak olan mahalli idareler yerel seçimlerine kadar görev yapmak üzere İmar Komisyonu üyeliğine seçildiler.

KARAR NO: 17 GÜNDEM:8.Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi:
Başkanlık Makamından Havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 28/03/2013 tarihli ve 194 Sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nu 18. Maddesinin (k) bendi ve 24. Maddesi ‘Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.’ Amir hükmü gereğince daha önce oluşturulan Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin görev süresi bir yılı doldurduğundan Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin üç kişiden oluşmasına ve görev sürelerinin bir yıl olması oya sunularak oy birliği ile kabulünden sonra ortak önerilerek yapılan seçimlerde;
CHP Grubundan : 1-Davut KALAY 2-Erdal AKIN
AKP Grubundan : 1- İlyas KAZAN oy birliği ile 2014 yılında yapılacak olan mahalli idareler yerel seçimlerine kadar görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine seçildiler.

GÜNDEM:9.Maddesi ; Kapanış ;
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 2013 Yılı Mayıs ayı Meclis toplantısının 08/05/2013 Çarşamba günü Saat: 17:00’de Belediye Meclis toplantı salonunda yapılmasına, Mayıs ayında yapılacak toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 03/04 /2013

Bünyamin ŞAHİN Nihat ATASOY Hüseyin TEMİZEL
Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi