T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2013 YILI MAYIS AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2013 Yılı Mayıs ayı
Toplantı Tarihi :08/05/2013
Toplantı Saati: :17:00
Birleşim No :05
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Bünyamin ŞAHİN
Divan Katibi -1 : Nihat ATASOY (katıldı)
Divan Katibi -2 : Hüseyin TEMİZEL (katıldı)

Yığılca Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Yasanın 20.Maddesi gereği Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin Şahin’in Başkanlığında 2013 Yılı Mayıs Ayı Olağan toplantısını yapmak üzere; 08/05/2013 Çarşamba günü Saat:17:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda Mutat olarak toplandı.

– Düzce Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 07/05/2013 tarih ve 2043 sayılı Bilirkişi seçimi konulu yazısı Meclis gündeminin 6. Maddesine alınarak görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:

Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı 2013 Yılı 5.nci Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi. Meclis (Belediye) Başkanı Belediyenin yapmış olduğu çalışmaları ile yurt dışı kültürel ve inceleme gezisi hakkında geniş ve kapsamlı olarak bilgi verdi.
Yapılan Yoklama Neticesi;
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN
1-Seyfettin SARI, 2- Hasan YAĞCI, 3- Orhan ACAR, 4-Erdal AKIN 5-Davut KALAY 6- Nihat ATASOY 7-Fazlı KARTAL 8-İlyas KAZAN 9- Hüseyin TEMİZEL’in katıldıkları görüldü.

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri : ——

2013 yılı Mayıs ayı 5.birleşim 1. oturumuna başlandı.

GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2013 Yılı Nisan Ayı Meclis Karar Özetlerinin Görüşülmesi:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 03/04/2013 Tarihli Nisan ayı Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO 18 GÜNDEM 3. Maddesi : 2012 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri:
Başkanlık Makamı tarafından; Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 22/04/2013 tarihli ve 53 Sayılı yazısı Ek’inde sunulan Belediye Encümenin 24/04/2013 Tarih ve 2013-14 sayılı kararı ile Belediyemizin 2012 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri tasdik edilerek görüşülmek üzere Meclise havale edilmiştir.
Yukarıda metni yazılı Encümen Kararı uygun bulunarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64 maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Encümence tetkik edilerek karara bağlanmış bulunan Belediyemizin 2012 Mali yılına ait Kesin Hesap Cetvellerinin tamamen mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlendiği anlaşıldığından, 5393 Sayılı Belediye kanununun 64.maddesi gereğince ONANMASINA oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 19 GÜNDEM 4.Maddesi: Memur Norm Kadro Değişiklikleri:
Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.05.2013 tarih ve 261 sayılı yazısı okundu.
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birimleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince 07/12/2011 Tarih ve 46 sayılı Meclis Kararı ile ihdasları yapılan
yönetmelik kapsamında hazırlanan 9950 Unvan kodlu 1 Adet 3 derece Zabıta Memuru, 9950 1 adet 7 derece zabıta memuru, 6835 Unvan kodlu 1 Adet 5 derece şef kadrosunun iptal edilerek, 9950 Unvan kodlu 1 Adet 7 derece Zabıta Memuru, 9950 unvan kodlu 1 adet 5 derece zabıta memuru, 6835 Unvan kodlu 1 Adet 3 derece şef kadrosunun ihdas edilmesine, Yönetmelik Çerçevesinde hazırlanan, Ek’teki Boş Memur Kadro İptal, Boş Memur Kadro İhdas değişikliği ile dolu Memur Kadro İptal ve ihdas cetvellerin ONANMASINA;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (ı) fıkrası gereğince oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 20 GÜNDEM 5.Maddesi:Yığılca Revizyon İmar Planı::
İller Bankası A.Ş’ nin 04.04.2013 tarih ve 9647 sayılı yazısı okundu. Yüklenici Gülay BOZKURT tarafından hazırlanan Yığılca 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı ön tasarıları İller Bankası A.Ş tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu, Yönetmelikleri ve Şehircilik Prensiplerine göre hazırlanan ekli raporda da belirtilen hususların yerine getirilmesi konusunun yapılan müzakereler neticesi dosya ve eklerinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

2013 Yılı Mayıs ayı 5.birleşiminin 1. Oturumuna ara verilerek gündemde bulunan diğer maddeleri görüşmek üzere 2013 Yılı Mayıs ayı 5.birleşimi 2. Oturumun 09 Mayıs 2013 Perşembe günü Saat: 17:00’de Belediye Meclis toplantı salonunda yapılması oy birliği ile kabul edildi. 08/05 /2013

Bünyamin ŞAHİN Nihat ATASOY Hüseyin TEMİZEL
Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2013 YILI MAYIS AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2013 Yılı Mayıs ayı
Toplantı Tarihi :09/05/2013
Toplantı Saati: :17:00
Birleşim No :05
Oturum No :02
Meclis Başkanı : Bünyamin ŞAHİN
Divan Katibi -1 : Nihat ATASOY (katıldı)
Divan Katibi -2 : Hüseyin TEMİZEL (katıldı)

Yığılca Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Yasanın 20.Maddesi gereği Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin Şahin’in Başkanlığında 2013 Yılı Mayıs Ayı 5. Birleşiminin 2. Oturum Olağan toplantısını yapmak üzere; 09/05/2013 Perşembe günü Saat:17:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda Mutat olarak toplandı.

– İmar Komisyonun 09.05.2013 tarih ve 2013/1 sayılı Yığılca Revizyon İmar Planı konulu kararı gündemin 7. maddesine alınarak görüşülmesi oy birliği kabul edildi.

Açılış ve Yoklama:
Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı 2013 Yılı 5.nci Meclis Toplantısı 2.0turumunun İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.
Yapılan Yoklama Neticesi;
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN
1-Seyfettin SARI, 2- Hasan YAĞCI, 3- Orhan ACAR, 4-Erdal AKIN 5-Davut KALAY 6- Nihat ATASOY 7-Fazlı KARTAL 8-İlyas KAZAN 9- Hüseyin TEMİZEL’in katıldıkları görüldü.

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri : ——
2013 yılı Mayıs ayı 5.birleşim 2. oturumuna başlandı.

KARAR NO 21 GÜNDEM 6. Maddesi : Bilirkişi Seçimi
Düzce Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 07/05/2013 tarih ve 2043 sayılı yazısı okundu. Düzce İli Yığılca İlçesi Ahmetçiler Mahallesinde kısmi kadastro çalışmalarına 23/05/2013 tarihinde başlanılacağından kısmi kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 3402 sayılı kadastro yasasının 3. Maddesi uyarınca 15 gün içerisinde 6 bilirkişinin seçilmesi istenmektedir.
Yasa gereğince 6 kişilik bilirkişi asil üyeliği seçimlerinde ;

S/N ADI VE SOYADI T.C Kimlik No Baba Adı Doğum Tarihi
1 Ziya AKIN 67435290208 Recep 19.01.1945
2 Ali Receb AKIN 67483290144 Recep 16.05.1942
3 Hakki TUNCEL 68983238636 Recep 01.03.1948
4 Ali AKÇAY 68086268554 Abdullah 09.02.1959
5 Fahrettin ÖZTÜRK 60766512698 Recep 06.11.1949
6 Sait Ali SAYIN 69682215324 Şükrü 20.02.1948

Bilirkişi Yedek Üyeliğine;
S/N ADI VE SOYADI T.C Kimlik No Baba Adı Doğum Tarihi
1 Mehmet TUNCEL 68986238572 Recep 20.11.1949

Düzce İli Yığılca İlçesi Ahmetçiler Mahallesinde kısmi kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere oy birliği ile seçildiler.

KARAR NO 22 GÜNDEM 7.Maddesi:İmar Komisyonun Yığılca Revizyon İmar Planı
Raporu:
İmar Komisyonun 09.05.2013 tarih ve 2013/1 sayılı raporu okundu. 08/05/2013 tarih ve 20 sayılı meclis kararı ile komisyonumuza havalesi yapılan; İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 04/04/2013 tarih ve 9647 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.
İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 04/04/2013 tarih ve 9647 sayılı yazısı ekinde 3 Pafta 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 16 Pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 1 Pafta Yol Profilleri, 18 sayfa İlave – Revizyon İmar Planı Plan Açıklama Raporu, 1 Sayfa Yığılca (DÜZCE) 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave +Revizyon İmar Planı Ön Tasarısı İller Bankası İnceleme Raporu’nun olduğu görülmüştür.

Yapılan incelemeler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. G26-B-04-C-1C ve G26-B-04-C-2D Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları’nda yol boyu ticaret bölgesi olarak planlanan 167 ada, 1, 3 ve 4 nolu parsellerin, 24 ada 36,37,38 nolu parseller ve 167 ada 5 ve 6 nolu parseller ile aynı yapı düzenine dönüştürülmesinin (ayrık ve bitişik yapı düzenine ) şehircilik anlayışına daha uygun olacağına;

2. G26-B-04-C-2D Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; 24 Ada,33 nolu parsel ile 24 Ada 21 nolu parsellerin bulunduğu bölgeden geçen 7 m’lik İmar yolunun hâlihazır durum ve planlanan bölgenin mecra eğimi dikkate alındığında (%35) uygun olmayacağı düşünülerek mevcut imar yolunun kaldırılmasının ve bitişik nizam yapı düzeninde yol boyu ticaret alanı olarak planlamasının yapılmasının uygun olduğuna,

3. G26-B-04-C-2D Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; Spor Tesisi olarak planlanan 23 Ada 22 nolu parselin doğu ve batı cephelerinde bulunan 10 m lik imar yollarının bu parselin güney cepheside dâhil edilerek birleştirilmesinin uygun olacağına;

4. G26-B-04-C-2C Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; Kaymakamlık olarak planlanan bölgeden; 34 ada 3, 4, 5 nolu parsellerin ve kaymakamlık hizmet binasının güney batı cephesinde (arka kısmında) kalan 21 m. lik parsel derinliğindeki alanın çıkarılarak Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmasının uygun olacağına;

5. G26-B-04-C-2C Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; Belediye Hizmet Binası olarak planlanan 16 Ada 1 ve 2 nolu parsellerin kuzey batı cephesi 75 ada, 4, 5 ve 9 nolu parsellerin güneydoğu cephesi arasına ve 76 ada 1 nolu parsel ile 75 ada 8 nolu parseller arasında bulunan kadastro yollarına 5 m.lik imar yolu planlamasının yapılmasının uygun olacağına;

6. G26-B-04-C-2C Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; 61 Ada,1 nolu parselin batı yönünde park alanı olarak planlanan 2852 m2 lik alanın Amfi Tiyatro olarak planlanmasının uygun olacağına,

7. G26-B-04-C-2B Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; Park olarak planlanan 60 Ada 7 nolu parselin batısında planlanan imar planının kaldırılarak 60 Ada 7 nolu parselin batı – doğu doğrultusunda 25 – 30 m parsel derinliğinin ayrık nizam yapı düzeninde meskûn konut alanı olarak geriye kalan kısmın ise park alanı olarak yeniden planlanmasının uygun olacağına;

8. G26-B-04-C-2C Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; 60 Ada; 55,56…62 parsellerin bulunduğu bölge Kentsel gelişme alanları ve ayrık nizam yapı düzeni olarak planlanmıştır. Mevcut durumda bu bölgelerde bitişik nizam yapı düzeni hâkim olmakla birlikte bu yapıların tamamının birinci katları işyeri olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle bu parsellerin bulunduğu bölgenin yol boyu ticaret olarak ve yapı düzeninin ise bitişik nizama dönüştürülmesinin daha uygun olacağına;

9. G26-B-04-C-2A Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; 13 Ada 46 nolu parselin güney batı yönünden Yığılca – Alaplı Karayolunun, kuzeydoğusunda trafik yükünün çok olduğu 10 m.lik imar yolunun geçmesi sebebi ile bu parselin kuzeybatı doğrultusunda bulunan kısmının şoför görüş ölçüsünü daraltmamak adına park veya yeşil alan olarak planlanmasının 2030 vizyonu için uygun olacağına;

10. G26-B-04-C-2A Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; 12 Ada 1 nolu parselin doğu cephesinde planlanan 940m2 lik çocuk bahçesinin 7 Ada 17 nolu parselin güney cephesine kaydırılmasının uygun olacağına;

11. G26-B-04-C-2A Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; 12 Ada 1 nolu parselin güney batı cephesinde KDKÇA olarak planlanan 2800 m2 lik alanın yol boyu ticaret bölgesi olmak üzere ayrık yapı düzeninde yeniden planlanmasının uygun olacağına;

12. G26-B-04-C-2A Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; 78 ada 11 nolu parsel ile 12 nolu parsel arasına 5 m.lik imar yolu planlanmasının uygun olacağına;

13. G26-B-04-C-2A ve G26-B-04-C-2D Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında 20 m.lik Yığılca –Alaplı Karayolunun Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 12.04.2013 tarih ve 78081 sayılı Düzce-Akçakoca Ayr. Yığılca Yolu Yığılca Geçişi İmar Tadilat Planı Nedeni ile Ripaj konulu yazısı ile onaylanan paftaya göre yeniden düzenleme yapılmasının uygun olacağına;

14. G26-B-04-C-2D Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; Meslek İmam Hatip Lisesi’nin doğu cephesinde yer alan 15 m’lik imar yolunun 30 Ada ve 42 ada bölgelerinde de genişliğinin korunarak 12 m olarak planlanan yolun 15 m.ye genişletilmesinin uygun olacağına;

15. G26-B-04-C-2D ve G26-B-04-C-2C Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında bulunan 27 Ada,1 ve 2 nolu parselleri, 39 Ada,1,2,3,4 nolu parsellerin kapsayan bölgenin doğu ve batı cephelerinde 10 m. lik imar yolu bırakarak geriye kalan bölgenin Meydan veya Park olarak planlanmasının uygun olacağına;

16. G26-B-04-C-2D Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; 26 Ada 3 nolu Parsel ile 25 Ada 1 nolu parseller arasında kadastro yolu mevcuttur. Bu yol mevcut durumda açıktır. Bu yolun 5 m lik imar yol olarak planlamaya dâhil edilmesinin uygun olduğu,

17. G26-B-04-C-2D Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; Ayrık Nizam Yapı düzeninde ve yol boyu ticaret alanı olarak planlanan 31 ada 105 ,106 ve 107 nolu parsellerin bulunduğu bölgeye 31 ada 104 nolu parselin parsel sınırı dikkate alınarak güney cephesinden geçen ve 31 Ada,49, 48 ve 47 nolu parsel sınırları dikkate alınarak bu parsellerin doğu cephesi boyunca 5 m.lik imar planlaması yapılmasının uygun olacağına;

18. G26-B-04-C-2C Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; Rekreasyon Alanı olarak planlanan 5850 m2 lik bölgenin Kentpark olarak planlamasının yapılmasının geleceğin Yığılca’sı için daha uygun olacağına;

19. G26-B-04-C-2C Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; 19 Ada,10,11,12…20,21 nolu parsellerin bulunduğu bölgenin önceki 1/1000 lik imar planında olduğu şekilde planlamasının yapılmasının uygun olacağına;

20. G26-B-04-C-3A Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; Park olarak planlanan 56 Ada 11 nolu parsel ile 56 Ada 10 nolu parsellerin güney doğu cephesinde 4200 m2 lik yine park alanı olarak planlanmış bir bölge bulunması dolayısı ile 56 Ada 11 nolu parsel ile 56 Ada 10 nolu parseller üzerinde bulunan 412 m2 lik park alanının kaldırılarak meskûn konut alanına dâhil edilmesinin uygun olacağına;

21. G26-B-04-C-3A Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; Park olarak planlanan 56 Ada, 9 nolu parsel ile 56 Ada, 35 nolu parselin güney cephesinin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmasının ve 52 Ada,2 nolu parsel üzerinde bulunan Sosyo Kültürel Tesis Alanının ise Park olarak planlamasının uygun olacağına;

22. G26-B-04-C-3A Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; 56 ada 16 nolu parselin parsel büyüklüğü göz önüne alınarak bu parselin Çocuk parkı olarak planlanmasının uygun olacağına;

23. G26-B-04-C-3A Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; 56 Ada,11 ve 12 nolu parseller arasında bulunan 5 m’lik imar yolunun ise; 56 ada 15 nolu parsel ile 16 nolu parseller arasına alınarak, 67 ada 5 ve 6 nolu parseller arasına 5 m lik yeni imar yolu planlanmasını ve bu yolların 67 ada 2 nolu parsel ile 56 ada 9 nolu parsellerden geçen 7 m lik imar yollarına bağlanmasının uygun olacağına;

24. G26-B-04-C-3A Pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; 56 ada 9 nolu parselden ve 67 Ada,2 nolu parselden geçen 7 m lik imar yollarının 2030 yılı revizyonu düşünüldüğünde bulunduğu adaların ana arterleri olarak planlanarak planlanan imar yollarının 10 m’lik imar yoluna dönüştürülmesinin uygun olacağına,

İller Bankası A.Ş tarafından hazırlatılan ve 3194 sayılı imar kanunun 8.maddesine göre ONANMASI istenen Yığılca Revizyon İmar Planlarında gerekli düzeltmelerin yapılması ve kesin planların hazırlanması için planların İller Bankası A.Ş. iadesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM:9.Maddesi ; Kapanış :
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 2013 Yılı Haziran ayı Meclis toplantısının 05/06/2013 Çarşamba günü Saat: 17:00’de Belediye Meclis toplantı salonunda yapılmasına, Haziran ayında yapılacak toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 09/05 /2013

Bünyamin ŞAHİN Nihat ATASOY Hüseyin TEMİZEL
Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi