T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2013 YILI TEMMUZAYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2013 Yılı Temmuz ayı
Toplantı Tarihi :03/07/2013
Toplantı Saati: :17:00
Birleşim No :07
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Bünyamin ŞAHİN
Divan Katibi -1 : Nihat ATASOY (katıldı)
Divan Katibi -2 : Hüseyin TEMİZEL (katıldı)

Yığılca Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Yasanın 20.Maddesi gereği Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin Şahin’in Başkanlığında 2013 Yılı Temmuz Ayı Olağan toplantısını yapmak üzere; 03/07/2013 Çarşamba günü Saat:17:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda Mutat olarak toplandı.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:

Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı 2013 Yılı 7.nci Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Yapılan Yoklama Neticesi;
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN
1-Seyfettin SARI, 2- Hasan YAĞCI, 3- Orhan ACAR, 4-Erdal AKIN 5-Davut KALAY 6- Nihat ATASOY 7-Fazlı KARTAL 8-İlyas KAZAN 9- Hüseyin TEMİZEL’in katıldıkları görüldü.

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri : ——

2013 yılı Temmuz ayı 7.birleşim 1. oturumuna başlandı.

GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2013 Yılı Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 05/06/2013 Tarihli Haziran ayı Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 24 Gündemin: 3. Maddesi : Hizmet Alımı
Fen İşleri Müdürlüğünün 25/06/2013 Tarih ve 120 sayılı yazı okundu. Belediyemiz sınırları dahilinde mahalle ve sokaklarda bulunan katı atıkların, çöplerin toplanması, nakli, cadde ve sokakların süpürülmesi hususundaki ‘Temizlik Hizmet Alımı’ ihalesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesine dayanarak, 2013 yılının Eylül ayından itibaren 12 (on iki) aylık bir süreyi kapsayarak yapılabilmesi konusunda gerekli ONAYIN verilmesine; oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 25 Gündemin: 4. Maddesi : Festival Yapılması
Başkanlık Makamının 27.06.2013 tarih ve 389 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Yasanın 14. Maddesinin (a) fıkrası hükümleri gereğince sosyal ilişkileri geliştirmek, Belediyemizin tanıtımını yapmak amacıyla; 6-7 Eylül 2013 tarihlerinde 1. Yığılca Kültür Doğa ve Arı Festivali yapılmasına, 5393 Sayılı Yasanın 60. maddesinin (n) fıkrası gereğince harcamaların Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesine geçildi. Yığılca (DÜZCE) Kesin İmar Planlarının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale yapıldı. Toplantıya saat: 18:00’de 1 saat ara verildi.

03.07.2013 Çarşamba günü yapılan Temmuz Ayı olağan Meclis Toplantısının 7.Birleşimin 2.oturumu saat :19:00’da Meclis Toplantı salonunda gündemin 5. ve 6. maddelerini görüşmek üzere tüm meclis üyelerinin katılımı ile toplandı.

KARAR NO : 26 Gündemin: 5. Maddesi : Yığılca (DÜZCE) Kesin İmar Planı
İmar Komisyonun 03.07.2013 tarih ve 2013/2 sayılı raporu okundu. İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 20/06/2013 tarih ve 18634 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.
İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 20/06/2013 tarih ve 18634 sayılı yazısı ekinde Renkli 3 Pafta 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Renksiz 3 Pafta 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 16 Pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Araştırma Gri Cilbenti ve Plan Açıklama Raporunun olduğu görülmüştür.

İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 04/04/2013 tarih ve 9647 sayılı yazısı ekinde bulunan Yığılca (DÜZCE) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında ve 1/1000 ölçekli İlave +Revizyon İmar Planı Ön Tasarısı İller Bankası İnceleme Raporu’nda belirtilen eksikliklerin giderildiği ve hataların düzeltildiği, tespit edildi.
03.04.2013 tarihli ön tasarı inceleme raporu, 09.05.2013 tarih ve 22 nolu tarihli Belediye Meclis Kararına ve İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı Ön İnceleme Raporuna göre yeniden düzenlenen ve İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 20/06/2013 tarih ve 18634 sayılı yazısı ekinde gönderilen Yığılca (DÜZCE) Kesin İmar Planlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince Oy birliği ile ONANMASINA; karar verildi.

GÜNDEM:6.Maddesi ; Kapanış ;
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 2013 Yılı Eylül ayı Meclis toplantısının 04/09/2013 Çarşamba günü Saat: 17:00’de Belediye Meclis toplantı salonunda yapılmasına, Eylül ayında yapılacak toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 03/07 /2013

Bünyamin ŞAHİN Nihat ATASOY Hüseyin TEMİZEL
Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi