T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2015 YILI OCAK AYI OLAĞANÜSTÜ
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağanüstü
Toplantı Dönemi :2015 Yılı Ocak ayı
Toplantı Tarihi :21 /01/2014
Toplantı Saati: :16:30
Birleşim No :02
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Muzaffer YİĞİT
Divan Katibi -1 : Orhan ACAR
Divan Katibi -2 : Hasan YAĞCI

Belediye Başkanlığınca 16/01/2015 tarih ve 39.04 sayılı yazı ile Belediye Meclis üyelerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince olağanüstü toplantı çağrısı yapılmış olup, çağrı gereğince; Yığılca Belediye Meclisi; 21/01/2015 Çarşamba günü saat 16:30 da Belediye Meclis toplantı salonunda Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT’in Başkanlığında toplandı.
Meclis Üyeleri toplantıya katıldı. 2015 Yılı Ocak ayında yapılan meclis toplantısında alınan meclis tutanağı meclis üyelerine dağıtıldı ve okundu. Yazılı ve sözlü soru önergesi olmadığından; Gündem maddelerindeki yazılı konuların görüşülmesine geçildi.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:
Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT
1-Aynur YILDIRIM 2-İrfan KARTAL 3-Bayram AKIN 4-Nihat ATASOY
5-Rıdvan ERDOĞAN 6-Telat TEMİZEL 7-Adnan KAYA 8-Hasan YAĞCI 9-Orhan ACAR toplantıya katıldı.

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri : ——

2015 yılı Ocak ayı 2.birleşim 1. oturumuna başlandı.

GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2015 Yılı Ocak Ayı Meclis Karar Özetlerinin Görüşülmesi:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 07/01/2015 Tarihli Ocak ayı Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO 8 GÜNDEM: 3.Maddesi: İçmesuyu İnşaatı işinde kullanılmak üzere İller
Bankası A.Ş’den Kredi Kullanılması:
Fen İşleri Müdürlüğünün 15/01/2015 tarih ve 6 sayılı yazısı okundu. İçmesuyu İnşaatı işinde kullanılmak üzere maliyetin % 50’si Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden, kalan%50’lik kısmına karşılık gelen 3.210.314.-(üçmilyonikiyüzonbinbinüçyüzondört) TL’sinin ise İller Bankası A.Ş.den tahsis edilecek kredi ile karşılanmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( % 40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin
ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş.adına ipotek ve rehin veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş’ye rehin vermeye İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bundan meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,
Merkezi Bütçe Kanunun ilgili maddeleri uyarınca; SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den temin edilecek kredi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68.maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muzaffer YİĞİT’in yetkilendirilmesine, oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:9 Gündem :4 Maddesi : Ambulans aracı Talebi:
Başkanlık Makamının 16/01/2015 tarih ve 39.02 sayılı yazısı okundu. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servi Hizmetlerinde kullanılmakta olan ambulanslardan, yenileme sonrası ihtiyaç fazlası bir ambulansın, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. Maddesine istinaden mevcut taşınırla ilgili her türlü işletme bakım masraflarının kurumumuzca karşılanmak üzere talep edilmesine; Düzce Sağlık İl Müdürlüğü’nce Yığılca Belediye Başkanlığına bedelsiz devredilmesi, devredilecek ambulansın sağlık hizmetleri, hasta nakil aracı olarak kullanılmasına, alınacak araç ile ilgili her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı Muzaffer YİĞİT’e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM:5.Maddesi; Kapanış:
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 04 Şubat 2015 Çarşamba günü saat: 15.00’de Meclis toplantı salonunda yapılacak olan toplantıya kadar
oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 07/01 /2015

Muzaffer YİĞİT Orhan ACAR Hasan YAĞCI
Meclis Başkanı Kâtip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi