T.C.                                                

YIĞILCA BELEDİYESİ

2015 YILI NİSAN AYI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Toplantı Tipi             :Olağan

Toplantı Dönemi       :2015 Yılı Nisan ayı

Toplantı Tarihi         :02/04/2015

Toplantı Saati:           :15:00

Birleşim No               :05

Oturum No                 :01

Meclis Başkanı         : Muzaffer YİĞİT

Divan Katibi -1         : Orhan ACAR

Divan Katibi -2         : Hasan YAĞCI

  

Belediye Başkanlığının 26/03/2015 tarih ve 186 sayılı yazı ile Belediye Meclis üyelerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince toplantı çağrısı yapılmış olup, çağrı gereğince; Yığılca Belediye Meclisi; 04/03/2015 Perşembe günü saat 15:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT’in Başkanlığında toplandı.

Meclis Üyeleri toplantıya katıldı. 2015 Yılı Mart ayında yapılan meclis toplantısında alınan meclis tutanağı meclis üyelerine dağıtıldı ve okundu. Yazılı ve sözlü soru önergesi olmadığından gündemde yazılı konuların görüşülmesine geçildi.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:

Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT

1-Aynur YILDIRIM 2-Bayram AKIN 3-Nihat ATASOY

4-Rıdvan ERDOĞAN 5-Telat TEMİZEL 6-İrfan KARTAL, 7-Hasan YAĞCI 8-Orhan ACAR 9-Adnan KAYA toplantıya katıldı.

 

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri :—-

 

2015 yılı Nisan  ayı 5.birleşim 1. oturumuna başlandı.

GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2015 Yılı Mart Ayı Meclis Karar Özetlerinin Görüşülmesi:

5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 04/03/2015 Tarihli Mart ayı Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 13 Gündem:3.Maddesi: Encümen Üye Seçimi :

Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/03/2015 tarih ve 181 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi ile Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesine istinaden Encümen Üyeliğine önerilen; 1- Aynur YILDIRIM 2- Bayram AKIN arasında 1(bir) yıl görev yapmak üzere yapılan seçimde;

1-Aynur YILDIRIM (on) Oy

2-Bayram AKIN Altı (altı) Oy

3-Nihat ATASOY Dört (dört) Oy

En çok oyu alan Aynur YILDIRIM ile Bayram AKIN 1 (bir) yıl görev yapmak üzere  Encümen Üyeliğine seçildi.

 

 

KARAR NO: 14 GÜNDEM:4.Maddesi: İmar Komisyonuna Üye Seçimi:

Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/03/2015 tarih ve 182 sayılı yazısı okundu.   5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden İmar Komisyonuna ortak önerilen; AKP Grubundan Adnan KAYA ,Telat TEMİZEL CHP Grubundan Orhan ACAR arasında 1 (Bir) yıl görev yapmak

gereği gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde;

1- Adnan KAYA (Dokuz ) oy, 2-Telat TEMİZEL (Sekiz ) oy,

3-Hasan YAĞCI (Üç) oy, 4-Orhan ACAR (dokuz ) oy aldılar.Yapılan seçim sonucuna göre;

AKP Grubundan :   1- Adnan KAYA 2-Telat TEMİZEL

CHP Grubundan: Orhan ACAR oy birliği ile 1 (Bir) yıl görev yapmak üzere İmar Komisyonu üyeliğine seçildi.

 

KARAR NO: 15 GÜNDEM:5.Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi:

Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/03/2015 tarih ve 183 sayılı yazısı okundu.   5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden Plan ve Bütçe Komisyonuna ortak önerilen; AKP Grubundan 1-İrfan KARTAL2-Nihat ATASOY KAYA, CHP Grubundan Hasan YAĞCI arasında

arasında 1 (Bir) yıl görev yapmak üzere gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde;

  • İrfan KARTAL (dokuz) oy, 2-Nihat ATASOY (dokuz)oy, 3- Hasan YAĞCI (yedi) oy aldılar.

AKP Grubundan : 1-İrfan KARTAL 2-Nihat ATASOY

CHP Grubundan : 1- Hasan YAĞCI oy birliği ile 1(Bir) yıl görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine seçildi.

 

KARAR NO 16 GÜNDEM 6. Maddesi : Denetim Komisyon Raporu

Yığılca Belediye Meclisinin 07.01.2015 tarih ve 2015/1 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonunun, Yığılca Belediyesi 2014 Mali Yılına ait Hesap İş ve İşlemlerinin yasalara uygun olduğu görüşü ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Meclisimize sevk ettiği Denetim Komisyonu Raporu; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi uyarınca Belediye Meclis Başkanı tarafından okutulmak suretiyle meclise bilgi verildi.

 

KARAR NO 17 GÜNDEM 7. Maddesi : Su Tarifesi Ücret Değişikliği İstemi:

Başkanlık Makamının 26/03/2015 tarih ve 180 sayılı yazısı okundu.Düzce İl Jandarma Komutanlığı’nın 20/03/2015 tarih ve LOJ:4000-7010-15 sayılı yazısında Yığılca Belediye Başkanlığının 2015 Yılı Gelir ücret “ 11.1.3 kodlu Resmi Daireler” statüsünden çıkarılarak ayrı tarife (Jandarma) olarak kodlandırılması ve su birimi 3.40TL. M3 su birim fiyatının yüksek olması ve yeniden değerlendirilmesi talebi yapılan müzakereler neticesi:2015 Yılı Gelir tarifesinde Resmi Daireler ve Kurumlar için uygulanan 3.70TL M3 su birim fiyatının 01 Nisan 2015 tarihinden geçerli olmak üzere 3.20 TL M3   uygulanmasına;

2015 Yılı Gelir Su Tarifesi bölümünün 46. Maddesinin (3) fıkrası olarak “Jandarma” olarak yeni kod eklenmesine 3.20-TL M3 su birim fiyatının uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

KARAR NO 18 GÜNDEM 8. Maddesi : Bedelsiz Ambulans Devri

                 Maliye Bakanlığı Muhasebet Genel Müdürlüğü’nün 11/03/2015 tarih ve 2642 sayılı onayı ile Düzce İl Sağlık Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan Yeni Transit 350L VAN Tipi, (Motor No:6B67282, Şase No:EGM8100SASE000136 (Rengi: Beyaz (Buz) 2007 Model FORD Marka,Araç Sınıfı :M1    81 AF 321 Plakalı FORD Marka Ambulans aracının hasta nakil hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak devir alınmasına;

Bedelsiz olarak olarak kabul edilen 81 AF 321 Plakalı Özel Amaçlı (Ambulans) aracın Belediyemiz hizmetlerinde hasta nakil aracı olarak kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Kanunun 18/g maddesi gereği ( Haczedilememesi için) kamu hizmetine tahsis edilmesine;

81 AF 321 Plakalı aracın Kurumumuz adına ruhsat muayene, sigorta ve diğer tüm işlemler için (T.C. Kimlik No:60751513198) Zabıta Amiri V. Recep ÖZTÜRK’ün görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

–   5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.Maddesi gereğince Yıllık Faaliyet raporunun görüşüldüğü Meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır.’ hükmüne göre ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9.ncu maddesi gereğince; Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT Meclis Başkanlık görevini, 2014 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi için yasa gereğince; Meclis 1. Başkan V. Aynur YILDIRIM’a devretti.

 

KARAR NO:19   Gündem:9.Maddesi: 2014 Yılı Faaliyet Raporlarının Görüşülmesi

                     Başkanlık Makamından Meclise Havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 26/03/2015 tarihli ve 184 Sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesine istinaden; Belediyemizin bir yıllık (2014 Yılı) faaliyet raporu, yapılan müzakere sonucunda Ek’teki şekliyle oya sunularak oy birliği ile yeterliliğine karar verildi.

 

 

 

Aynur YILDIRIM                          Orhan ACAR                             Hasan YAĞCI

Meclis 1.Başkan V.                         Katip Üye                                     Katip Üye

Meclis Üyesi                                  Meclis Üyesi                                 Meclis Üyesi

 

 

GÜNDEM: 10.Maddesi; Kapanış;

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 2015 Yılı Mayıs ayı Meclis toplantısının 06/05/2015 Çarşamba günü Saat: 15:00’de Belediye Meclis toplantı salonunda yapılmasına, Mayıs ayında yapılacak toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 02/04 /2015

 

 

 

 

Muzaffer YİĞİT                                       Orhan ACAR                                                 Hasan YAĞCI

Meclis Başkanı                                          Kâtip Üye                                                       Katip Üye

Belediye Başkanı                                     Meclis Üyesi                                                   Meclis Üyesi

 

 

.