T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2015 YILI MAYIS AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2015 Yılı Mayıs ayı
Toplantı Tarihi :06/05/2015
Toplantı Saati: :15:00
Birleşim No :06
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Muzaffer YİĞİT
Divan Katibi -1 : Orhan ACAR
Divan Katibi -2 : Hasan YAĞCI

Belediye Başkanlığının 29/04/2015 tarih ve 292 sayılı yazı ile Belediye Meclis üyelerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince toplantı çağrısı yapılmış olup, çağrı gereğince; Yığılca Belediye Meclisi; 06/05/2015 Çarşamba günü saat 15:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT’in Başkanlığında toplandı.
2015 Yılı Nisan ayında yapılan meclis toplantısında alınan meclis tutanağı meclis üyelerine dağıtıldı ve okundu. Başkanlık Makamının 04/05/2015 tarihli 2 (İki) adet yazılı soru önergelerinin Meclis gündemine alınarak görüşülmesi oya sunuldu.Oybirliği ile Meclis gündemine alınarak görüşülmesi kabul edildi.Gündemde yazılı konularının görüşülmesine geçildi.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:
Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT
1-Bayram AKIN 2-Nihat ATASOY 3-Rıdvan ERDOĞAN 4-Telat TEMİZEL 5-Hasan YAĞCI 6- Orhan ACAR 7-Adnan KAYA toplantıya katıldı.

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri 1-Aynur YILDIRIM 2-İrfan KARTAL

2015 yılı Mayıs ayı 6.birleşim 1. oturumuna başlandı.
GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2015 Yılı Nisan Ayı Meclis Karar Özetlerinin Görüşülmesi:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 02/04/2015 Tarihli Nisan ayı Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 20 Gündem:3.Maddesi: 2014 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap
Cetvelleri:
Başkanlık Makamı tarafından; Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 21/04/2015 tarihli ve 64 Sayılı yazısı Ek’inde sunulan Belediye Encümenin 22/04/2015 Tarih ve 2012/12 sayılı kararı ile Belediyemizin 2014 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri tasdik edilerek görüşülmek üzere Meclise havale edilmiştir.
Yukarıda metni yazılı Encümen Kararı uygun bulunarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64 maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Encümence tetkik edilerek karara bağlanmış bulunan Belediyemizin 2014 Mali
yılına ait Kesin Hesap Cetvellerinin tamamen mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlendiği anlaşıldığından, 5393 Sayılı Belediye kanununun 64.maddesi gereğince ONANMASINA oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 21 GÜNDEM:4.Maddesi: Yazılı Soru Önergesi
Başkanlık Makamının 04/05/2015 tarihli yazılı soru önergesi okundu.
İlçemizde meydana gelen yangın, sel,kazalar v.b. olaylarda can ve mal kayıplarını önleyebilmek amacıyla bir adet Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere İtfaiye ön aracı olarak 4 (dört) çeker bir aracın alınmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 22 GÜNDEM:5.Maddesi: Yazılı Soru Önergesi

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere İtfaiye ön aracı olarak 4 (dört) çeker bir aracın alınması için Özel Kalem’in 06.1.4.90 kodlu diğer taşıt alımları ödenek kalemine; Mali Hizmetler Müdürlüğü 09.6.1.01 kodlu yedek ödenek kaleminden 100.000,00-TL (YüzBin-TL) aktarılmasına,
Belediyemizin ihtiyaçları göz önüne alınarak;
Fen İşleri Müdürlüğünün 03.5.1.90 diğer müşavir firma ve kişiler ödenek kalemine;
1-Mali Hizmetler Müdürlüğü 09.6.1.01 Yedek ödenek kaleminden 150.000,00-TL(YüzElliBin-TL) aktarılmasına,
2-Fen İşleri Müdürlüğünün 06.1.4.01 kara taşıt alımları ödenek kaleminden 25.000,00-TL (YirmiBeşBin-TL) aktarılmasına,
Olmak üzere toplam 175.000,00-(YüzYetmişBeşBin-TL) aktarılmasına,
Fen İşleri Müdürlüğünün 03.7.3.90 diğer bakım ve onarım giderleri ödenek kalemine Fen İşleri Müdürlüğü 06.1.4.01 kara taşıt alımları ödenek kaleminden 60.000,00-TL(AltmışBin-TL) aktarılmasına,
Fen İşleri Müdürlüğünün 03.5.1.05 harita yapım giderleri ödenek kalemine,
Fen İşleri Müdürlüğü 06.1.4.01 kara taşıt alımları ödenek kaleminden 9.000,00-TL(DokuzBin-TL) aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM:6.Maddesi; Kapanış;
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 2015 Yılı Haziran ayı Meclis toplantısının 03/06/2015 Çarşamba günü Saat: 15:00’de Belediye Meclis toplantı salonunda yapılmasına, Haziran ayında yapılacak toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 06/05 /2015

Muzaffer YİĞİT Orhan ACAR Hasan YAĞCI
Meclis Başkanı Kâtip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

.